Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 4 augustus 1975 RAADSVERGADERING van maandag 4 augustus 1975. Aanwezig 27 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsmamr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, O. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, J. de Jong, A. Klomp, W.S.P.P. de Leeuw, W. Miedema, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, K. Spoelstra, N. Sterk en G. de Vries (weth.). Afwezig: de heren S. Bouma, drs. M.H.G. de Greef, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, dr. W.A. de Pree, P. van der Veen, L. Visser, P.D. van der Wal en K. Weide (weth.). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer, loco-secretaris. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de afdelingen I en II (Onderwijs) van de raad, gehouden op dinsdag, 11 maart 1975 en woensdag, 12 maart 1975. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no-199). 4. Aankoop van een langs de Buorren te Lekkum gelegen perceelsgedeelte (bijlage no. 198). 5. Verkoop van in het uitwerkingsplan Aldlan-oost II B gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 197). 6. Verkoop van in het uitwerkingsplan Aldlan-oost V gelegen bouwterreinen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen (bijlage no. 205). 7. Verkoop van een in het bestemmingsplan Aldlan-west gelegen grondstrookje aan C. Jansen (bijlage no. 194). 8. Verkoop van in het bestemmingsplan Goutum gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 196). 9. Verkoop van een gedeelte van het pand Auckemustraatje 12 aan K.B. Bakker (bijlage no. 193). 10. Verkoop pand Kalverdijkje 76 en uitgifte in erfpacht van grond aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afd. Leeuwarden (bijlage no. 207). 11. Aangaan van een overeenkomst tot beëindiging van het erfpachtsrecht, rustende op een gedeelte van het perceel Balistraat 38 (bijlage no. 195). 12. Restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten (bijlage no. 200). 13. Verbeteren Lekkumerweg (gedeelte ten zuiden van de Bonke) (bijlage no. 204). 14. Aanbrengen markeringen op de ringweg (bijlage no. 191). 15. Preadvies inzake klachten over geluidsoverlast in de Prins Hendrikstraat (bijlage no. 206). 16. Verkoop van grond ten behoeve van scholenbouw in het bestemmingsplan Recreatiegebied Kalverdijkje (bijlage no. 202). 17. Vervreemding schoolgebouw Robert Kochstraat 2 (bijlage no. 188).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1