1 12 De hear Jansma: Foar in diel noch earste ynstansje, hwat dy komma of dubele punt oangiet; der haw ik gjin antwurd op krige. (De Foarsitter: It is wol goed hwat der nou stiet, mar in dubele punt is düdliker, dus meitsje wy der in dubele punt fan.) De wethalder hat sein dat it 50,per parkearmeter djurder wurdt as der in differinsiaesje oanbrocht wurdt, dat it technysk wol mooglik is en dat hy bisjen wol oft it yn de takomst yndied réalisearre wurde kin. Dat leste wol ik him graech oan halde. (De hear Rijpma (weth.): Ik sil it nei- gean, mar dat bitsjut noch net dat it ek sa wurdt.) Mar it is technysk mooglik(De hear Rijpma (weth.): Dat is hwat oars.) Der moat noch undersocht wurde oft it sinnich is it to dwaen. (De Foarsitter: Wy moatte der noch ris mei inoar oer prate.) Ja, der bin ik it mei iens. De heer Rijpma (weth.): ik kan op dit moment geen nadere toezeggingen doen m<,b.t. de par- keernota. De Voorzitter: De kwestie m.b.t. de differentiatie komt dus nog terug. In het besluit wordt de komma in l.b. gewijzigd in een dubbele punt. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het mondeling door de voorzitter gewijzigde voorstel van b. en w. Punt 23 (bijlage no. 208). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: Wij zijn aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik dank u voor uw mede werking om vanavond bij deze hoge temperatuur zo vlot door de agenda te komen. De Voorzitter sluit, om 20.40 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 25 augustus 1975 RAADSVERGADERING van maandag 25 augustus 1975. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, mr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma (vanaf 19.45 uur), G. Buising, ir. C.G.H. Geerts, drs. M.H.G. de Greef (vanaf 20.20 uur), O. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw (vanaf 19.55 uur), H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, K. Spoelstra, N. Sterk, P. van der Veen, L. Visser, G. de Vries (weth.) P.D. van der Wal en K. Weide (weth.). Afwezig: de heren J. ten Brug (weth.), G.F. Eijgelaar (weth.) en A. Klomp. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer P.P. de Jong. Voorts zijn aanwezig: de heren M.F. Koopmans, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijns- aangelegenheden (vanaf 20.10 uur), mr. W.J.G. Reumer, loco-secretaris, en mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van afdeling III van de raad, gehouden op donderdag 13 maart 1975 en woensdag 19 maart 1975. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 227). 4. Aankoop van een tot de Lekkumerweg behorend perceel grond (bijlage no. 219). 5. Verkoop van het perceel Bredeplaats 2 aan de N.V. Stadsherstel Leeuwarden (bijlage no. 225). 6. Verkoop van een aan de zuidzijde van de Jelsumervaart gelegen perceel tuingrond (bijlage no. 226). 7. Overname Synagoge aan Sacramentsstraat door gemeente (bijlage no. 213). 8. Verkoop grond t.b.v. scholenbouw in het bestemmingsplan Recreatiegebied Kalverdijkje (bijlage no. 202). 9. Vestigen van een recht van opstal op een perceel, gelegen aan de noordzijde van Tulpenburg (bijlage no. 211). 10. Onteigening Werkmanslust (bijlage no. 215). 11. Onteigenen van perceelsgedeelten in verband met de verbetering en verbreding van de Lekkumerweg, gedeelte ten noorden van de Gebr. Wierdastraat, de Buorren te Lekkum en een aansluitend gedeelte van de Canterlanswei (bijlage no. 216). 12. Vaststellen voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Speelmansstraat (bijlage no. 233). 13. Rehabilitatie percelen in het gebied Achter de Grote Kerk (bijlage no. 232). 14. Aanleggen centrale riolering in een gedeelte van de binnenstad (bijlage no. 223). 15. Onderhandse aanbesteding bouw overdekt zwembad in het bestemmingsplan Recreatiegebied Kalverdijkje (bijlage no. 234). 16. Voetpad langs oostzijde Dokkumer Ee (bijlage no. 230). 17. Subsidiëring van de niet gedekte aanstellingskosfen van een drietal tijdelijke krachten van de Stichting Rehabilitatie Transvaalwijk (bijlage no. 212). 18. Preadvies op het verzoek van het buurtcomité Hollanderdijk d.d. 27 juni 1975 (bijlage no. 221).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1