Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 6 oktober 1975 RAADSVERGADERING van maandag 6 oktober 1975. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, mr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, drs. M.H.G. de Greef, 0. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma (tot de eerste pauze), K. Spoelstra (vanaf 20.15 uur), N. Sterk, L. Visser (tot de tweede pauze), G. de Vries (weth.), P.D. van der Wal en K. Weide (weth.). Afwezig: de heer P. van der Veen. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer, loco-secretaris. Voorts zijn aanwezig: de heren F. Jellema, ambtenaar van de afdeling Financiën en Belastingen, mr. L.P.A. van Kats, plv. hoofd van de afdeling Volkshuisvesting en Openbare Werken, S. van der Knoop, directeur van het Woningbedrijf, en mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van afdeling VI van de raad, gehouden op dinsdag 25 maart 1975 en donderdag 27 maart 1975, en van afdeling II (Financiën) van de raad, gehouden op donderdag 27 maart 1975. 2. Mededelingen. 3. Concept-ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur (bijlage no. 278). 4. Aankoop percelen Pieterseliewaltje (bijlage no. 268). 5. Aankoop van een in het recreatiegebied De Groene Ster gelegen perceel weiland (bijlage no. 259) 6. Aankoop van een in het bestemmingsplan Westeinde 1970 gelegen bouwterrein van Bouwbedrijf Kats B.V. (bijlage no. 273). 7. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 262). 8. Verkoop van een in het bestemmingsplan Aldlan-oost gelegen grondstrook (bijlage no. 265). 9. Verkoop van een in het uitwerkingsplan Aldlan-oost II B gelegen perceel bouwterrein (bijlage no. 261 10. Verkoop van in het bestemmingsplan Goutum gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 264). 11. Preadvies inzake het bezwaar van de heer H. Zwart tegen verkoop perceeltje grond tussen het Vliet en het Molenpad (bijlage no. 283). 12. Verkoop van een perceel grond gelegen tussen het Vliet en het Molenpad aan de firma Bosma (bijlage no. 282). 13. Verlenen van financiële steun voor de bouw van 8 eengezinswoningen in Wirdum (bijlage no. 269). 14. Gebruik perceel Jacobijnerkerkhof 50 door de Dienst Stadsontwikkeling (bijlage no. 281). 15. Verlenen van medewerking aan enkele besturen van bijzondere scholen voor kleuter- en gewoon lager onderwijs voor het treffen van diverse voorzieningen c.q. het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen (bijlage no. 260).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1