mum it Mi J5 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van dinsdag 28 oktober 1975 RAADSVERGADERING van 28 oktober 1975 (vervolg van de vergadering van 27 oktober 1975). Aanwezig 31 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsmamr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), drs. M.H.G. de Greef (vanaf de pauze), J. Hoekstra, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, A.Klomp, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, K. Spoelstra, NSterk, P. van der Veen, L. Visser, Gde Vries (wethen KWeide (weth Afwezig: de heren ir. C.G.H. Geerts, O. Heidinga, H. ten Hoeve, J. Knol, J.B. Singelsma en P.D. van der Wa I Voorzitter; de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer P.P. de Jong. De Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Ik open deze vergadering en deel u mee dat op verzoek van enkele raadsleden de vergadering voor enkele minuten wordt geschorst en waarschijnlijk over ongeveer 10 minuten zal worden voortgezet. De Voorzitter schorst, om 19.30 uur, de vergadering. De Voorzitter heropent, om 19.45 uur, de vergadering. De Voorzitter: Ik moet u meedelen dat, voordat de vergadering was begonnen, mij het volgende verzoek heeft bereikt van een aantal raadsleden. Ik zal het even voorlezen: "Naar aanleiding van recente berichten in de pers over moeilijkheden bij de vestiging van een instelling van hoger onderwijs in Leeuwarden verzoeken ondergetekenden dit probleem in de raad aan de orde te stellen. Gelet op het bepaalde in artikel 45, lid 2, van het Reglement van Orde ver zoeken zij u dit nog in de vergadering van heden te doen." Dit verzoek is ondertekend door de heren Buising, De Leeuw en Schaafsma. Ik stel u voor aan dit verzoek te voldoen en wel aan het eind van de vergadering. Stemt u daarmee in? De Raad stemt hiermee in. Punt 26 (vervolg). De Voorzitter: In dit punt zijn wij gisteravond blijven steken. Ik wil mevr. Visser nog graag mijn verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat ik haar midden in haar uiteenzetting heb onderbro ken. Ik neem aan dat zij nog weet waar zij ongeveer gebleven is. Ik geef haar nu als eerste het woord. Mevr. Visser—van den Bos: Ik wil het graag nog even heel kort samenvatten. Het eerste punt waar ik over sprak betrof de kwestie van de studie. Daar komen wij bij de begrotingsbehandeling op terug. Daarna heb ik gezegd dat het initiatief voor deze stichting uitgegaan is van de bedrijven en dat ik daarom aannam dat die bedrijven toch wel intensief aan het werven zouden zijn geweest bij de colle ga-bedrijven in de provincie. Ik heb naar aanleiding daarvan gevraagd welke zekerheid er nu eigen lijk is dat de genoemde bedrijven - drie bedrijven plus Frigas, plus provincie, plus gemeente Leeu warden - meedoen, van wie definitief vaststaat dat ze meedoen en van welke bedrijven mag worden verwacht dat zij er alsnog voor 1 januari a.s. bij komen, dit i.v.m. het feit dat er thans nog maar, a Is T riote I meedoet, 6.000 werknemers onder vallen en wij de begroting zouden moeten omslaan over die 6.000 werknemers; dat zou dan niet neerkomen op 75,per werknemer maar op plm. 85, per werknemer. Uit de stukken heb ik gezien dat, na aftrek van de netto huuropbrengst die op 37.000,schijnt uit te komen, er voor de gemeente 44.000,te dekken zou zijn als er al

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1