IGtf directie kan vallen met een creativiteitsinstituut. Dat is dus de duidelijke aanleiding van de splitsing. Het betekent wel dat er ook ruimtelijke problemen komen, maar die waren er ook al zonder de split sing. Maar als je nu een tweede huisvesting zoekt ben je in ieder geval van het probleem af wat je in de ene en wat je in de andere huisvesting zou moeten onderbrengen. Als je dit instituut ook ruim telijk moet splitsen is het duidelijk dat je de amateuropleiding in het ene gebouw en de M.P.A. in het andere gebouw onderbrengt. De aanleiding van de splitsing is dus dat de M.P.A. een duidelijk onderwijsinstituut is geworden. De heer Buising: Even aansluitend op het antwoord dat u aan de heer Miedema gaf zou ik dit wil len opmerken. Feit blijft natuurlijk dat vraag 191 niet is beantwoord. Wat doen wij nu met die ama teurafdeling? De Voorzitter: De vraag is wel beantwoord. Wij beraden ons hierover. (De heer Buising: A/laar waar over weten wij niet.) Ik weet er op dit moment nog niet voldoende van. Wij zijn ook nog niet verder dan het beraad. Maar, om de woorden een beetje te veranderen, wij "bedaren" wel ergens. (De heer Buising: Dat snap ik wel.) Wij komen hier nog wel op terug. De Voorzitter: Ik mag tot mijn vreugde constateren dat wij er in mijn wethoudersloopbaan nog nooit binnen zo korte tijd door gekomen zijn. Ik wil u toch wel bijzonder hartelijk danken voor uw medewerking om in zo korte tijd zoveel vragen af te werken. De Voorzitter sluit, om 20.30 uur, de vergadering. <2<5 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 17 november 1975 RAADSVERGADERING van maandag 17 november 1975. Aanwezig 33 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, mr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma (vanaf 19.50 uur), J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, drs. M.H.G. de Greef, O. Heidinga, J. Hoekstra, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, K. Spoelstra, N. Sterk, L. Visser, G. de Vries (weth.), P.D. van der Wal en K. Weide (weth.). Afwezig: de heren H. ten Hoeve, J. de Jong, H. Meijerhof en P. van der Veen. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer P.P. de Jong. Voorts zijn aanwezig: de heren mr. L.P.A. van Kats, plv. hoofd van de afdeling Volkshuisvesting en Openbare Werken, en mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 12 mei 1975. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 325). 4. Aankoop grond met opstallen op Schilkampen en verkoop perceel industrieterrein in gebied Hemrik (bijlage no. 331). 5. Aan- en verkoop van een aan de westzijde van de Jelsumerstraat gelegen grondstrook (bijlage no. 324). 6. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 321). 7. Verkoop van in het uitwerkingsplan Aldlan-oost II B gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 323). 8. Ontbinden van de pachtovereenkomst met betrekking tot een in het recreatiegebied De Groene Ster gelegen perceel weiland (bijlage no. 322). 9. Vaststellen voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van enige in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen (bijlage no. 338). 10. Asfalteren van de Tjalkstraat en aanleg van parkeerhavens in die straat (bijlage no. 320). 11. Gedeeltelijke doortrekking Esdoornstraat en ophoging scholenterrein in het plan Kalverdijkje (bijlage no. 332). 12. Parkeerterrein Hoeksterend (bijlage no. 326). 13. Aanleggen parkeerterrein in de Klanderijbuurt (bijlage no. 340). 14. Preadvies inzake het inrichten van een sierpleintje in Aldlan-oost (bijlage no. 319). 15. Onderhandse aanbesteding van de restauratie van de Synagoge (bijlage no. 342). 16. Toekomstige ontwikkeling van het gebied Huizum-Dorp (bijlage no. 333). 17. Rehabilitatie en verdere ontwikkeling plangebied Oldegalile├źn (bijlage no. 339). 18. Reactie op ontwerp-nota inzake beleidsconsequenties geluidshinder vliegbasis Leeuwarden (bijlage no. 334).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1