1 Verslag van de vergadering van de raad, gehouden op 15 december 1975, aanvang 14.00 uur. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, mr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M.Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma-de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, ir. C.G.H. Geerts, drs. M.H.G. de Greef, O. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, K. Spoelstra (vanaf 14.25 uur), N. Sterk, P. van der Veen, L. Visser, G. de Vries (weth.), P.D. van der Wal en K. Weide (weth.). Afwezig: de heer G.F. Eijgelaar (weth.). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer, loco-secretaris. Voorts zijn aanwezig: de heren W. Braaksma, plv. hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleids planning en Organisatie (vanaf de pauze), drs. A.J. Burger, ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, mr. L.P.A. van Kats, plv. hoofd van de afdeling Volkshuisves ting en Openbare Werken, M.F. Koopmans, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangele- genheden, mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, en C. IJsbrandij, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen. Te behandelen punten: I. Mededeling. 2. Beleidsplan 1976-1980 en begrotingen 1976. a. algemene en financiële beschouwingen; b. punten genoemd in bijlage no. 376; c. vaststellen van het beleidsplan (incl. eerste wijziging volgens bijlage no. 378); d. vaststellen van de gemeentebegroting 1976 (incl. eerste wijziging volgens bijlage no. 378) en van de begrotingen van de takken van dienst. 3. Investeringen van een aantal takken van dienst 1976 (bijlage no. 375). 4. Wijzigen tarievenbesluit voor het gebruik van gemeentelijke sport- en recreatie-accommodaties in verband met het invoeren van een zwemstimuleringstarief (bijlage no. 377). De Voorzitter: Dames en heren, ik heet u bijzonder hartelijk welkom bij deze begrotingszitting. Ik stel voor dat wij met onze werkzaamheden aanvangen. Wij hebben geen berichten van verhindering ge kregen van raadsleden. De heer Spoelstra is er nog niet, maar hij zal straks nog wel komen. Ik moet u tot mijn spijt meedelen dat de stoel van weth. Eijgelaar leeg blijft, want hij is sinds vrijdag ziek. Hij heeft een moedige poging gedaan om hier vandaag te zijn, maar hij was per se niet in staat te komen. Als wij morgen doorgaan met vergaderen hoopt hij er wel weer bij te zijn, maar vandaag zal hij niet verschijnen. Ik hoop dan ook dat u niet te moeilijke vragen zult stellen die op zijn terrein liggen. Als de vragen niet te moeilijk zijn dan zullen weth. Rijpma, weth. Ten Brug en ondergetekende met zijn drieën proberen deze vragen te beantwoorden. Punt 1 De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Punt 2a. De Voorzitter: Ik zou u willen voorstellen de algemene en financiële beschouwingen achter elkaar te behandelen. Eerst worden dus vanuit de verschillende fracties de algemene beschouwingen gehouden en direct daaropvolgend, voor zover daaraan behoefte is bij de fracties, worden de financiële beschouwin gen gehouden. Daarna zal van deze zijde van de tafel op de door u gestelde vragen en gemaakte opmer kingen worden ingegaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1