1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 8 januari 1979. RAADSVERGADERING van maandag, 8 januari 1979, Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielïnga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.) (tot de pauze), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve (tot de pauze), H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N, Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser (tot de pauze) en G. de Vries (weth.). Afwezig: de heer P .Dvan der Wal Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden (tot de pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, M.F. Koopmans, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden (tot de pauze), drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, mr. B.P. van der Veen, voorzitter van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening (tot 20.20 uur), en A. Zwart, ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de pauze). Te behandelen punten: 1Vaststellen van het verslag van het vragenuur voorafgaande aan de vergadering van de raad van 28 augustus 1978 en van de notulen van de vergaderingen van de raad van 28 augustus 1978, 5 september 1978 en 25 september 1978. 2. Mededelingen. 3. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van mevrouw M.N. Janzen te Leeuwarden (bijlage no. 13). 4. Aankoop van onder Deinum en onder Goutum gelegen percelen weiland (bijlage no. 8). 5. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 16). 6. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 17). 7. Verkoop van een ten zuiden van het Vliet gelegen bouwterrein (bijlage no. 1). 8. Verkoop van een in het bestemmingsplan Hemrik gelegen perceel industrieterrein (bijlage no. 11). 9. Overdracht om niet van een strookje grond aan de Looijerstraat (bijlage no. 4). 9a. Preadvies inzake uitgifte in erfpacht van grond in het rehabilitatiegebied Oldegalileën (bijlage no. 28).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1