erslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 29 januari 1979. RAADSVERGADERING van maandag, 29 januari 1979. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, 3.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Irug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, H. Meijerhof, W. 4iedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der A/a I Afwezig: de heer J. Knol. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenhedenmr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, en drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplan ning en Organisatie. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 16 oktober 1978 en 6 novem ber 1978. 2. Mededelingen. 3 Aankoop van tot de Kurkemeer behorende stroken water van de provincie Friesland (bijlage no. 35). 4 Aankoop van het pand Van Ostadestraat 29 van de Leeuwarder Kruisvereniging (bijlage no. 47). 5 Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 49). 6. Verkoop van een aan het Beemdgras gelegen strook grond aan R. Zijlstra (bijlage no. 33). 7. Verkoop van een aan de Fruitstraat/Polderstraat gelegen perceeltje grond (bijlage no. 32). 8. Verkoop van een in het bestemmingsplan Oldegalile├źn-Mariahof gelegen grondstrookje aan de N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken (bijlage no. 48) 9. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het gebied ge legen tussen de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en Achter de Hoven (bijlage no. 53). 10. Preadvies inzake brief van de heer H. Sfeinvoorte betreffende het functioneren van de Europa fontein (bijlage no. 40).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1