2 11Aanbrengen van een stuk damwand langs het Van Harïnxmakanaal (ter hoogte van Schenkenschans) (bijlage no. 51) 12. Garanderen van de betaling van rente en aflossing van enige door de Stichting Kreativiteitscen- trum Leeuwarden aan te gane geldleningen (bijlage no. 43). 13. Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sport- en recreatieaccommodaties (bijlage no. 44). 14. Preadvies brief van J.M. van Tuinen inzake de tarieven, welke de Stichting Kabeltelevisie Leeu warden in de wijk Westeinde in rekening brengt (bijlage no. 54). 15. Preadvies inzake een klacht over het optreden van een ambtenaar van het Woningbedrijf (bijlage no. 46) 16. Toekenning uitkering-ineens (bijlage no. 29). 17. Beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van diverse scholenbouwprojecten (bijlage no. 34). 18. In stand houden openbare scholen voor gewoon lager onderwijs te Hempens, Lekkum en Wirdum (bijlage no. 36) 19. Instandhouding van gemeentelijke kleuterscholen (bijlage no. 37). 20. Opheffing van de gemeentelijke kleuterschool De Spreeuw (bijlage no. 45). 21 Toepassing Wet op het Voortgezet Onderwijs ten aanzien van de voormalige behuizing van de Stedelijke Scholengemeenschap Atheneum-Havo aan de Grote Kerkstraat (bijlage no. 41). 22. Verzoeken om medewerking van enkele besturen van bijzondere scholen voor kleuteronderwijs, gewoon lager en buitengewoon onderwijs voor het treffen van voorzieningen en/of het aanschaf fen van materialen (bijlage no. 30). 23. Garanderen richtige betaling rente en aflossing van vlottende financieringsmiddelen op te nemen door de Stichting ten behoeve van de bouw en exploitatie van parkeergarages in Leeuwarden (bijlage no. 50) 24. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begroting van het Woningbedrijf voor het dienst jaar 1978 (bijlage no. 31). 25. a. Voordracht lid voor het algemeen bestuur van de Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst Friesland (bijlage no. 38); b. benoemen van twee leden van de Bestuurscommissie voor de Academie voor beeldend kunst onderwijs Vredeman de Vries (bijlage no. 39); c. benoeming leden in de Raad voor Bejaardenaangelegenheden (bijlage no. 42); d. benoeming ambtenaren van de burgerlijke stand (bijlage no. 52). De Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom op deze vergadering. Ik stel voor meteen met onze werkzaamheden te beginnen. Punt 1. De Voorzitter: Op pagina 18 van de notulen van de vergadering van 6 november 1978 staan twee storende fouten. In de 17e en de 29e regel van onderen moet tweemaal het woord "gemeenschappelijk" worden gewijzigd in "gemeentelijk". De notulen van de vergadering van 16 oktober 1978 worden ongewijzigd vastgesteld. De notu len van de vergadering van 6 november 1978 worden vastgesteld met inachtneming van de door de voorzitter genoemde wijzigingen. 3 De Voorzitter: Zijn er nog berichten van verhindering binnengekomen, mijnheel Reumer? De heer Reumer (secr.): De heer Knol is verhinderd de vergadering van vanavond bij te wonen. Punt 2. Rondgezonden mededelingen. Sub A t.e.m. C. De berichten en de mededeling worden voor kennisgeving aangenomen. Sub D. De heer Ten Hoeve: In de motie van de raad van de gemeente Apeldoorn van 24 november 1978 met betrekking tot het tijdstip van de verkiezing van de leden der gemeenteraden staan naar onze mening niet onredelijke zaken. Ook hier is tijdgebrek opgetreden, doordat de vakantieperiode er tussen kwam. Verder moest hier gewerkt worden met een collegeprogram. Wij hebben de bezwaren in de motie als reëel aangemerkt. Een ander punt, dat in het fractieberaad naar voren kwam, is dat het na afloop van de vorige zittingsperiode voor een aantal mensen erg bezwaarlijk was dat de raadsverkiezingen en de staten verkiezingen in één jaar vielen en ook nog vlak na elkaar plaatsvonden. Wij vinden niet dat wij moeten reageren op deze motie, maar wij zouden u, mijnheer de voorzitter, willen vragen of u de ze zaak in de vergadering van de V.N.G. nog eens aan de orde zoudt kunnen stellen. Het lijkt ons namelijk gewenst dat er toch enige verandering ten aanzien van deze materie komt. De Voorzitter: Ik zeg u toe dat ik het in het bestuur aan de orde zal stellen. Ik ben het met u eens en zal ervoor zorgen dat er ook van de zijde van de V.N.G. aandacht aan zal worden ge schonken De motie wordt voor kennisgeving aangenomen met inachtneming van de toezegging van de voor zitter. Sub De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Sub F. De hear Miedema: It is in goede saek dat it rapport oer de stan fan saken mei bitrekking ta un- derskate bistimmingsplannen ta ynsjoch foar de riedsleden komt. It is allegearre wol dudlik, mar wy hawwe op dit stuit ien fraech nei oanlieding fan it bistimmingsplan foar Wurdum. Der leit in tasiz- zing ut it oerliz mei de provinsje dat der inkele wenten boud wurde kinne. It doarp wachtet al lang. In fraech, dy't net biantwurde waerd yn it rapport, is binnen hokker termyn mei de bou bigoun wurde kin. Ik haw it idé dat it mear fêst sit op it bouryp meitsjen fan de groun. Der wurdt grute dat dêryn meispilet dat, as de leste oankeap net realisearre wurdt, lepenbiere Wurken de riolearring net nei't sin lizze kin. As it doarp der op wachtsje moat, dan leau ik dat it tige toloarsteld wurde moat, hwant dan duorret it frijhwat lang. Us fraech is oft der op dit stuit ek iennich sicht is op de Ontwikkeling dy't hjir komt. Der lizze tasizzingen dat der ein dit jier mei de bou bigoun wurde kin. Sjocht it kol- leezje in mooglikheit om dat foarinoar to krijen? De heer Rijpma (weth.): Toevallig heb ik contact gehad met de projectgroep, waaruit naar voren kwam dat er op 1 februari 1979 een hoorzitting in Wirdum zal worden gehouden. Ik heb gevraagd of er nog punten waren die met de directie zouden moeten worden besproken. Daarop heeft men mij meegedeeld dat er geen knelpunten zijn in de geest zoals de heer Miedema op dit moment veronder stelt. Wegen en waterlopen kunnen gerealiseerd worden, zij het dat er misschien eens een meter af geweken moet worden van het meest wenselijke tracé. Als dat moet, dan gebeurt dat. Het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 2