14 den dor alsnog willen doen. Als u net niet erg vindt om de behandeling van dit punt even uit te stel len, dan kunnen wij misschien een gedeelte van de koffiepauze benutten om het punt nog even in de fractie te bespreken. De Voorzitter: Ik stel voor om de fractie van de Partij van de Arbeid in ieder geval deze gelegen heid te geven. Wij handelen eerst de overige punten van de agenda af, dan komen wij straks hetzij na de pauze hetzij na een korte schorsing op dit punt terug. Punten 22 en 23 (bijlagen nos. 30 en 50). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 24 (bijlage no. 31). Gemeentebegroting. De Voorzitter: Op pagina 2 van bijlage no. 31 zal ingevoegd moeten worden: "Prof. Wassen- berghskoalle te Lekkum 916.000, Dit moet gebeuren op grond van het besluit dat u zojuist bij punt 17 hebt genomen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het mondeling door de voorzitter aangevulde voorstel van b. en w. Punt 25a (bijlage no. 38). Aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer N. Kolenbrander. Benoemd wordt de aanbevolene met algemene stemmen. Punt 25b (bijlage no. 39). Voordracht van burgemeester en wethouders: de heer mr. E. Ebbinge. Voordracht van het algemeen bestuur van de Stichting De Fryske Akademy: de heer H.. Blekkenhorst. De heer Van der Wal: Ik wil vooraf zeggen dat het niet over de personen gaat die hier worden voorgedragen. Het gaat mij om het volgende. Aan de orde is het punt van de benoeming van twee leden in de Bestuurscommissie voor de Academie voor beeldend kunstonderwijs Vredeman de Vries. Zonder de wethouder uit te lokken om op inhoudelijke zaken in te gaan, is het toch een publiek ge heim dat op de academie niet alles naar wens gaat, laat ik het zo maar uitdrukken. Nu hebben wij al eens eerder zoiets in de raad gehad. Dat was, meen ik, bij een bepaald punt over Zalen Schaaf; daar was ook sprake van een bestuurscommissie voor de Stichting Théskinkerij Prinsetun en Zalen Schaaf. Er werd toen gezegd: Als men als raad iets wil, dan heeft men daar gelegenheid voor bij het benoemen van de bestuursleden. Dit is zo'n benoeming. Ik heb de verordeningen eens nagelezen op de bevoegdheden die een dergelijke commissie heeft; dat zijn er nogal wat. Wat b. en w. in nor male gevallen aan bevoegdheden hebben, heeft deze commissie voor deze school. Nogmaals, los van de personen - ik ken hen helemaal niet - wi I ik wijzen op hetfeit dat er iemand wordt herbenoemd. Men kan zich afvragen: er zijn moeilijkheden, die lopen al een tijdje en in hoeverre komen dit soort aspecten bij zo'n benoeming c.q. herbenoeming aan de orde? Waar komen die aan de orde? Hoe kan men daar als raad, die uiteindelijk verantwoordelijk is omdat het een gemeenteschool is, op inspelen? Herbenoemingen zijn wat dat betreft tamelijk ongelukkige dingen, omdat het bijna onvermijdelijk over personen gaat. Nogmaals, dat staat nu niet ter discussie. Hoe kan men als raads lid of als raad zijn verantwoordelijkheid in deze benoemingen waar maken, bij zo'n geval bij voor beeld? Dat is eigenlijk mijn vraag. 15 De Voorzitter: Ik moet u zeggen dat ik het hier even wat moeilijk mee heb, omdat dit toch wel duidelijk buiten de orde is. Het staat volkomen los van het benoemen van een bestuurslid. In de toe komst zouden wij aan het punt van een benoeming of een herbenoeming dan wel alles op kunnen han gen. Ik zou op dit ogenblik willen volstaan met te zeggen dat wethouder Ten Brug deze zaak heeft besproken in de Commissie voor het Onderwijs. Als bij u of bij andere leden van de raad de mening postvat dat dit in dit stadium in een openbare vergadering moet worden behandeld, dan zou ik toch willen vragen om daaromtrent vragen te stellen. Ik meen dat uw fractiegenote ook in de Commissie voor het Onderwijs zit. Omdat de wethouder in die commissie tekst en uitleg heeft gegeven, zou ik op dit moment willen volstaan met u dit te zeggen, vooral ook omdat het punt buiten de orde is. De heer Van der Wal: Ik geloof niet dat het buiten de orde is. Nogmaals, ik ga ook niet op in houdelijke zaken in, ik weet wel dat dit in onderzoek is. De Voorzitter: Ik verklaar het buiten de orde. Er kan nu alleen een motie van orde vanuit de raad komen, waarin wordt gesteld dat het aan de orde is. Ik verklaar het buiten de orde. (De heer Van der Wal: Ik vind dit gewoon een staaltje vanGoed, dan ga ik een orde-debat aan.) Dat is goed, dat mag u doen. Wordt het verzoek ondersteund door twee leden? Mevrouw Van der Werf steunt het. Is er nog iemand? Nee? Dan is het verzoek onvoldoende ondersteund. Voor een motie van orde moet u twee leden mee hebben, één lid is onvoldoende. (De heer Van der Wal: Ik ben zelf toch ook raads lid?) Twee medeleden. (De heer Van der Wal: Ik vind dit een staaltje van Nee, ik ontneem u het woord hierover. (De heer Van der Wal: Ik vind dit een staaltje van autoritaireIk stel een heel normaal punt aan de orde.) Nu moet u zich stilhouden, want anders gaat u eruit. (De heer Van der Wal: Dan zet u mij er maar uit, dat wil ik nog wel een keer meemaken. Roept u uw bodes maar en zet u mij er maar uit, voor zoiets.) Ik ontneem u het woord bij deze. (De heer Van der Wal: Dan zet u mij er maar uit, dat wil ik wel eens meemaken. Ik vind dit een schandalige zaak, mijn heer de voorzitter.) Benoemd worden de heer Ebbinge met 35 stemmen en de heer Blekkenhorst met 33 stemmen. Punt 25c (bijlage no. 42) voordracht van de Diaconie van de Geref. Kerk Leeuwarden-Huizum: de heer S. Louwsma. Voordracht van de Diaconie van de Hervormde Gemeente, mede namens de Hervormde Diaconie Huizum: mevrouw T. Post-de Jong. Voordracht van de Remonstrantse Kring Leeuwarden: mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga. Benoemd worden de voorgedragenen met algemene stemmen. Punt 25d (bijlage no 52). Aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer JA. Zwart; de heer E.R.M. Muller. Benoemd worden de aanbevolenen met algemene stemmen. De heren J. de Beer'en L. Visser vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter schorst, om 20.50 uur, de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 8