5^ mogelijkheid benut kan worden, dan hebben wij voor een tijdvak van ongeveer twee jaar een kracht die goed ingeschoten is in de problematiek, die het verder goed doet en met wie wij alleen maar blij kunnen zijn. Mevrouw Van der Werf: T.A.P.-krachten dreigen altijd weg te vallen. Het principe van de T .A.P .-regeling is namelijk dat de kracht beschikbaar moet blijven Ik wil de motie wel in die zin wijzigen dat erop aangestuurd moet worden dat er een vaste kracht wordt aangesteld. Daarmee hebben wij dan in ieder geval de zekerheid dat dit project niet afhankelijk wordt gesteld van één persoon, zoals nu dreigt te gebeuren. Mocht de huidige T. AP-kracht, die misschien via een andere regeling nog enige maanden ter beschikking kan blijven, op dat moment onverhoeds wegvallen, dan hebben wij in ieder geval de uitspraak gedaan dat er een vaste kracht beschikbaar moet kunnen zijn voor dit project. Ik wilde motie, in deze zin gewijzigd, handhaven, tenzij het col lege het wil toezeggen. De Voorzitter: Als u het woordje "vaste" uit de motie laat, dan is de kwestie opgelost. U zegt dan in uw motie dat er een kracht beschikbaar moet blijven. In dat geval zouden wij de motie kun nen overnemen. (Mevrouw Van der Werf: Als ik niet om een vaste kracht vraag, dan betekent dat dat er weer een T. A. P.-kracht wordt aangesteld enz. Dat wil ik voorkomen door om een vaste kracht te vragen.) U zou die mogelijkheid open laten. Als u het woordje "vaste" uit de motie laat, dan hebt u de uitspraak dat er een kracht moet blijven. Het wordt dan even buiten beschouwing gelaten of dit nu een vaste of een tijdelijke kracht moet zijn. Ik doe echter maar een suggestie, het is verder aan u, want u hebt de motie ingediend. Wij kunnen de motie wel overnemen, als u het woordje "vaste" laat vervallen. (Mevrouw Van der Werf: Als dat dan maar niet betekent dat, als deze kracht weg valt De raad zou ons in dat geval via de motie hebben gezegd dat wij moeten zorgen dat er in ieder geval een kracht voor dit project beschikbaar zal zijn. (Mevrouw Van der Werf: Dat is nu ook zo. Het gaat er mij echter om dat er niet weer een T. A. P.-kracht wordt aangesteld, waar door het project afhankelijk wordt gesteld van T.A. P.-regelingen.) De heer De Pree (weth.): Als u het woordje "vaste" handhaaft, dan ben ik op dit moment tegen de motie. (Mevrouw Van der Werf: Ik handhaaf de motie wel.) De gewijzigde motie van mevrouw Van der Werf en de heer Van der Wal wordt bij handopsteken verworpen met 33 tegen 2 stemmen. Punt 1c. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 1d. De Voorzitter: Met betrekking tot het vaststellen van de gemeentebegroting 1979 en van de be grotingen van de takken van dienst (inclusief een aantal wijzigingsbesluiten) dient een correctie ten aanzien van de acht ton voor de tweede fase van de renovatie van de Harmonie in acht te worden genomen. De post van acht ton vervalt, zoals u eerder hebt besloten. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het mondeling door de voorzitter gecorrigeerde voorstel van b. en w. Punt 2 (bijlage no. 81). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter: Tot slot van deze vergadering wil ik u allen hartelijk danken voor uw medewerking en in verband met de weersomstandigheden de wens uitspreken dat u allen veilig thuis komt. De Voorzitter sluit, om 23.40 uur, de vergadering. RAADSVERGADERING van maandag, 19 februari 1979. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.)J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) enP.D. van der Wal. Afwezig: de heren G.F. Eijgelaar (weth.) en D.E. Heere. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, en drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Econo mische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 27 november 1978 en van de in formatieve vergadering van de raad van 15 januari 1979. 2. Mededelingen. 3. Aankoop van een aan de Famvan der Weijstraat gelegen fabrieksterrein met daarop staande op stallen van J. Mellema (bijlage no. 85). 4. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 75). 5. Verkoop van een in het uitwerkingsplan Aldlan-Oost IV gelegen grondstrookje (bijlage no. 63). 6. Verkoop van een ten noorden van de Tijnjedijk gelegen perceel bouwterrein aan Kantoorinrichting Bos B.V. (bijlage no. 71). 7. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein aan R. Tolsma (bijlage no. 74). 8. Uitgifte in erfpacht van een aan de Fruitstraat/Kwekerijstraat grenzend perceelsgedeelte (bijlage no. 64) 9. Aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot te Goutum gelegen perceelsgedeelten (bijlage no. 60) 10. Voorbereiding van een bestemmingsplan voor deelgebied 1 van het plangebied Huizum-west (bij lage no. 55)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1