1 RAADSVERGADERING van maandag, 2 april 1979. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 2 april 1979. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher- Bouwer, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag- Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, drs. G.J. van den Eist G.F. Eijgelaar (weth.)ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.Schagen, N. Sterk, P .JSi jbesmaL. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de dames H.J. de Haan-Laagland en M.A.D. Waalkens en de heer J.R. Bijkersma. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G. Bakema, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de pauze), G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, -hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Za ken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Eco nomische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en A. Zwart, ambtenaar van de afdeling Ruimte lijke Ordening en Volkshuisvesting. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 8 januari 1979, van afdeling I, gehouden op 9 januari 1979, en van afdeling II, gehouden op 11 januari 1979. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 133). 4. Aankoop pand Zuidergrachtswal 1 ten behoeve van de huisvesting van de Stichting het Vliet (bijlage no. 129) 5. Aankoop van een aan de westzijde van de Tsjaerderdyk te Wirdum gelegen perceel met opstallen; verkoop van een aldaar gelegen ander perceelsgedeelte (bijlage no. 137) 6. Aankoop/verkoop van een aan de westzijde van de Lucas van Leydenstraat gelegen grondstrook (bijlage no. 135) 7. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 136). 8. Verkoop van zes in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 138). 9. Verkoop van twee in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen percelen industrieterrein (bijlage no. 127). 10. Verkoop van een ten noorden van de Tijnjedijk gelegen perceel bouwterrein aan Handelsonder neming A. van der Meer B.V. (bijlage no. 126).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1