40 1 Varslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 23 april 1979. RAADSVERGADERING van maandag, 23 april 1979. Aanbeveling van burgemeester en wethouders voor een plaatsvervangend lid van het hoofdbestuur de Stichting Raad Maatschappelijke Dienstverlening Friesland: de heer dr. W.A. de Pree. Benoemd wordt de aanbevolene met algemene stemmen. De heren T.A. Boelens en G.J. van den Eist vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 00.30 uur, de vergadering. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, G. Buising, J.R. Bif kersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma (vanaf de eerste pauze), ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de heren J. ten Brug (weth.) en ir. C.G.H. Geerts. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, P. de Boer, ambtenaar van de afdeling Financiën en Belastingen (vanaf de eerste pauze), H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, J. Terpstra, directeur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, en mr. B.P. van der Veen, voorzitter van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevol ge de Bouwverordening (tot 20.00 uur). Te behandelen punten: Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling III van de Raad, gehouden op 16 ja nuari 1979. 2. Mededelingen. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van E. Jongema te Lekkum (bijlage no. 171). 4 Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van de heer Th. Jaarsma (bijlage no. 170). 5 Verdaging van de beslissing op het bezwaarschrift van de heer C. van der Zijl (bijlage no. 181) 6. Verdaging van de beslissing op het bezwaarschrift van de heer mr. P.C. Keuning, ingediend na mens de heer P. Coree (bijlage no. 182). 7. Automatisering Gemeentelijke Sociale Dienst (bijlage no. 143). f Preadvies inzake een brief van het Buurtcomité Simon de Vliegerstraat over de huurverhoging per 1 juli 1978 (bijlage no. 152). 9 Aankoop van een nabij Hempens gelegen perceel weiland (bijlage no. 158). 10. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 165)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1