40 Punt 45a (bijlage no. 183). Voordracht van burgemeester en wethouders: a. de heer P.J. Rodenhuis te Nijeholtpade; b. de heer J. Botma te Dronrijp. Benoemd wordt de heer P.J. Rodenhuis met 33 stemmen (de heer Botma 1 stem). Punt 45b (bijlage no. 161). Voordracht: Aanbeveling van burgemeester en wethouders: a. de burgemeester; b. de heer J. ten Brug (loco-burgemeester). Besloten wordt tot de aanbevolen voordracht (de burgemeester 31 stemmen; de heer Ten Brug 3 stem men) Mevrouw M. A. D. Waalkens en de heer J. Schagen vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 0.20 uur, de vergadering. -7 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 14 mei 1979. RAADSVERGADERING van maandag, 14 mei 1979. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.)ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Mie- dema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaaf- sma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, G. de Vries (wethenP.D. van der Wal. Afwezig: de heer L. Visser. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden (tot de tweede pauze), H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs (tot de eerste pauze), drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Economische Za ken, Beleidsplanning en Organisatie, en A. Zwart, ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling IV van de raad, gehouden op 18 janu ari 1979. 2. Mededelingen. 3. Advies van de Commissie van advies inzake de verzoek- en bezwaarschriften aan de gemeente raad met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer C. van der Zijl (bijlage no. 222). 4. Aankoop van vier nabij Hempens gelegen percelen weiland (bijlage no. 207). 5 Aankoop van een in het bestemmingsplan Huizum-Dorp gelegen perceel grond (bijlage no. 197). 6. Bekrachtiging aankoop in publieke veiling van een aantal ten oosten en ten westen van de mr. P.J. Iroelstraweg gelegen percelen weiland (bijlage no. 208). 7. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 209). 8. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzende perceelsgedeelten in Blok Zwart in het rehabi litatiege- bied Oldegalile├źn (bijlage no. 213). 9. Verkoop van twee ten noorden van de Tijnjedijk gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 210). 10. Verkoop van een aan de Looijerstraat gelegen perceelsgedeelte en vestiging van een erfdienst baarheid aldaar (bijlage no. 193)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1