vnjii RAADSVERGADERING van dinsdag, 5 juni 1979. De heer Rijpma (weth.): Dat onderzoek heeft niets met parkeren op het Frigas-terrein te maken. Dit onderzoek heeft alleen te maken met uw opdracht om voor het Hoeksterend een kleinschaliger ver- keersoplossing te presenteren dan de laatste keer het geval was. In die verkeerssituatie is de wegen structuur begrepen maar ook een oplossing voor het parkeerterrein in de zin van links berijden of rechts berijden enz. Het heeft echter niets te maken met een onderzoek naar parkeergarages op een andere plek dan op het Hoeksterend. (De heer Van der Wal: Hoe denkt u daar dan over?) De Voorzitter: Wij achten de motie van PAL overbodig. Natuurlijk zullen wij al het mogelijke doen om deze parkeergelegenheid straks qua vormgeving op passende wijze in te bouwen. Handhaven de heren Miedema en Jansma hun motie om de bestemming van het gebied Hoeksterpad te wijzigen in een bestemming voor kerkelijke gebouwen en wonen? (De hear Miedema: Ja.) Ek nei it goede for- hael fan de wethalder? De hear Miedema: Wy hawwe twa moasjes yntsjinne. De iene hawwe jimme oernommen en de oare net. Dan nim ik dochs oan dat der hwat mei is, ek nei al dy moaije forhalen dêromhinne. Dan wol ik de moasje yn stimming hawwe. De motie van de heren Miedema en Jansma wordt bij handopsteken verworpen met 24 tegen 8 stem men De Voorzitter: De heer Ten Hoeve heeft zopas al gezegd dat hij het tweede gedeelte van zijn voor het overige door het college overgenomen motie wel in stemming gebracht wil hebben. Dit gedeelte van de motie luidt: "in genoemd bestemmingsplan de bestaande trapwoning op het bolwerk te hand haven. Het tweede gedeelte van de motie van de heer Ten Hoeve en mevrouw Visscher—Bouwer wordt bij handopsteken verworpen met 17 tegen 15 stemmen. De Voorzitter: Vervolgens breng ik in stemming de motie van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf over het instellen van een onderzoek naar de realiseringskansen van parkeeraccommo datie buiten het gebied Bonifatiuskerk/TurfmarktHet college vindt deze motie echt overbodig. De motie van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf wordt bij handopsteken verworpen met 22 tegen 10 stemmen. De Voorzitter: Vervolgens de stemming over het voorstel. Punt I van het besluit moet worden ge schrapt, omdat daarover gisteravond al de beslissing is gevallen. Punt 4 moet worden vervangen door de tekst van de motie van de heren Miedema en Jansma. Ik breng dus alleen in stemming wat onder de punten 2, 3 en 5 staat. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het gewijzigde voorstel van b. en w. met inachtneming van de overgenomen moties. De Voorzitter sluit, om 22.00 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van dinsdag, 5 juni 1979. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mrH .SPruiksmairC .LRi jpma (weth.), J.Schaafsma, J.Schagen, N. Sterk, P.J.Sijbes- ma, L. Visser, Gde Vries (wethen P .Dvan der Wal Afwezig: de heer drs. G.J. van den Eist. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, W. Braaksma, plv. hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot 21.50 uur), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, drs A. J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden (vanaf de eerste pauze), en mr. B.P. van der Veen, vice-voorzitter van de Commissie voor de Bezwaarschriften (tot 20.05 uur) Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling V van de raad, gehouden op 23 ja nuari 1979. 2. Mededelingen. 3. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van mr. P.C. Keuning ingediend namens P. Coree (bijlage no. 246) 4. Aankoop van de aari de IJsbaanstraat gelegen ijsbaan c.a. van de Koninklijke Vereniging De IJs club (bijlage no. 233). 5. Aankoop van de percelen met opstallen Schooldijkje 7 en 9 (bijlage no. 240). 6. Aankoop van een ten oosten van de Oostersingel gelegen perceel grond (bijlage no. 253). 7. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 239). 8. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzende perceelsgedeelten in Blok Zwart van het rehabil itatiege- bied Oldegalileën (bijlage no. 234). 9. Verkoop van een in het Industriegebied Schenkenschans gelegen perceeltje grond (bijlage no. 226). 10. Verkoop van twee in het bestemmingsplangebied Camstraburen-zuid gelegen percelen grond (bij lage no. 227)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1