7 RAADSVERGADERING van maandag, 25 juni 1979. 40 De Voorzitter: Aan het slot van deze vergadering zou ik de raad met klem willen vragen om er rekening mee te houden dat de volgende vergadering in juni twee avonden zal vergen. U krijgt name lijk een onvoorstelbare agenda. Ik zeg dit nu om teleurstellingen straks te voorkomen. De Voorzitter sluit, om 00.15 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 25 juni 1979. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-SjoerdsmaH.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, drW.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de heren J.R. Bijkersma, D.E. Heere en N. Sterk. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting (tot de eerste pauze), G. Fuijkschot, ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Beleids planning en Organisatie (tot 22.30 uur), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J.J. Keuning, vice-voorzit- ter van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening (tot 19.50 uur), H.A. Lassche, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzïjnsaangslegsnheden (vanaf de eerste pauze), en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Ie behandelen punten: 1. Vaststellen van de verslagen van de vergadering van afdeling VI van de raad, gehouden op 25 ja nuari 1979, en van de vergadering van de raad van 29 januari 1979. 2. Mededelingen. 3. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van PAX BV te Leeuwarden (bijlage no. 294). 4. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van Architectenbureau Kok en Oldewening BV namens de heer A. Jassies te Leeuwarden (bijlage no. 295). 5. Beleidsuitgangspunten ten behoeve van het plan en programma in het kader van de Rijksbijdrage regeling Kinderdagverblijven (uitsluitend stemming over een motie waarover op 5 juni 1979 de stemmen staakten en over het voorstel van burgemeester en wethouders) (bijlage no. 255). 6. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 309). 7. Aankoop van twee tot de Boksumerdyk behorende perceeltjes grond (bijlage no. 260). 8. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 280). 9. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzend perceelsgedeelte in Blok Zwart van het rehabilitatiege- bied Oldegalileën (bijlage no. 261).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1