m RAADSVERGADERING van maandag, 6 augustus 1979. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 6 augustus 1979. Aanwezig 31 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher- Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G. F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser en G. de Vries (weth.) Afwezig: mevrouw H. J. de Haan-Laagland en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, C. de Jong, J. Knol en P. D. van der Wal Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenhedenH. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: I Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 12 februari 1979 (namiddag en avond) en 13 februari 1979 (avond). 2. Mededelingen. 3. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met be trekking tot het beroepschrift van ir. Chr.J.G. van Gestel te Arnhem namens M.J. Witteveen's Modemagazijnen BV (bijlage no. 336). 4. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met be trekking tot het beroepschrift van N.L. van der Meer te Leeuwarden (bijlage no. 337). 5. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 330). 6. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 332). Verkoop van een in het Industriegebied Schenkenschans gelegen perceeltje grond aan Gebroto BV, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 319). 8. Verkoop van een in het plangebied Mariahof gelegen perceel grond aan J. van der Meer (bijlage no. 318) Beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijpmaken van en de straataanleg in Wirdum- Marwerd (bijlage no. 338). 10. Inrichting van de woonomgeving in het plangebied Cambuur (bijlage no. 339). 1 Asfalteren Legedyk tussen Aldlansdyk en Hempenserweg, alsmede het herstraten van het trottoir (bijlage no. 315)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1