6 1 RAADSVERGADERING van maandag, 27 augustus 1979. Punt 25e (bijlage no. 341). Aanbeveling van de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: mevrouw M.A. D. Waalkens. Benoemd wordt de aanbevolene met 30 stemmen (de heer J. Schaafsma 1 stem). Mevrouw M.A.D. Waalkens en de heer G.J. van den Eist vormden met de voorzitter het stem bureau. De Voorzitter sluit, om 19.55 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 27 augustus 1979. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong (vanaf 19.45 uur) en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren T.A. Boelens, G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Ri jpma (weth.)J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Vis ser, G. de Vries (weth.) en P. D. van der Wal. Afwezig: de heren J. de Beer, J. ten Brug (weth.) en G.F. Eijgelaar (weth.). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- ziinsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr L.P.A. van Kats, loco-secretaris, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Be leidsplanning en Organisatie, en J. Terpstra, directeur Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 19 en 20 februari 1979 en 12 maart 1979. 2. Mededelingen. 3. Aankoop van een langs de oostzijde van de Jelsumerstraat gelegen grondstrook van de Stichting Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 344). 4. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 360). 5. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzend perceelsgedeelte in Blok Zwart van het rehabilitatie- gebied Oldegalile├źn (bijlage no. 362). 6. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein (bijlage no. 361). Verkoop van een ten noorden van de Tijnjedijk gelegen perceel bouwterrein aan Miedema Sanitair BV, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 352). 8. Verkoop van in het uitwerkingsplan Aldlan-Oost ll B gelegen grond (bijlage no. 343). 9. Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hr-mrik gelegen perceel industrieterrein aan Inter nationaal Transportbedrijf Gosliga BV, gevestigd te Giekerk (bijlage no. 342). 10. Verkoop van in het bestemmingsplan Industriegebied Schenkenschans gelegen percelen grond (bijlage no. 359)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1