7 RAADSVERGADERING van maandag, 8 oktober 1979. G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist (vanaf 20.25 uur), G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, Fe behandelen punten: Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 8 oktober 1979. Aanwezig 37 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), H. Meijerhof (vanaf 19.50 uur), W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruik- sma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P. D. van der Wal. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijns- aangelegenheden, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en A. Zwart, ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de pauze). 1 Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 2 april 1979. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 416). 4. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 417). 5. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein (bijlage no. 418). 6. Verkoop van een aan de Uiterdijksterweg gelegen perceel bouwterrein aan J. van der Heide en J. Hoitsma, beiden te Leeuwarden (bijlage no. 415). 7. Uitgifte in erfpacht, gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht, van het perceel met opstallen Nieuweburen 40 aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Leeuwarden (bijla ge no. 414) 8. Ontbinden van de met S. Koehoorn te Sint Annaparochie gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen deelgebied II gelegen perceel bouwterrein (bijlage no. 412) 9. Aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot in de Bullepolder gelegen percelen/ perceelsgedeelten weiland met J. van Houten, de AGO en de Stichting Beheer Landbouwgronden (bijlage no. 422) 10. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de plan gebieden Huizum-Badweg, Cambuur en 't Vierhuis, alsmede ten behoeve van een perceel grond aan het Kealledykje te Lekkum (bijlage no. 425).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1