7 Verslag van de vergadering op dinsdag 13 november 1979 van de afdeling I van de Gemeenteraad van Leeuwarden ter voorbereiding van de behandeling van de ontwerp—begrotingen voor 1980 en het ontwerp—beleidsplan 1980—1984. Aanwezig van de afdeling: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma en A. Willemsma-de Jong en de heren G. Buising, W. Miedema en J. Schaafsma. Aanwezige overige raadsleden: de dames H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong (tot de pauze), C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, T. Wielinga-Graansma en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren T.A. Boelens (tot de pauze), J. ten Brug (weth.), J.R. Bijkersma (tot de pauze), drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.) (tot de pauze), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere (tot de pauze), H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong (vanaf 19.50 uur tot de pauze), mr. H.S. Pruiksma, J. Schagen en P.J. Sijbesma. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Voorts zijn aanwezig: de heren mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, N. Kolenbrander, hoofd van de afdeling Per soneelszaken, J. Kooistra, plv. hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. W.J.G. Reu- mer, secretaris, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Or ganisatie, en C. IJsbrandij, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen. Te behandelen: Par. 1 Beleidssector Algemeen Beheer. Par. 2. Beleidssector Openbare Veiligheid. De Voorzitter: Ik open deze vergadering van de le afdeling en heet u hartelijk welkom. Dit is de eerste vergadering van de reeks die wij in de komende weken zullen moeten afwerken. Vanavond is een tweetal sectoren aan de orde, namelijk de beleidssector Algemeen Beheer en de beleidssector Openbare Veiligheid. PAR. 1. BELEIDSSECTOR ALGEMEEN BEHEER. A. Bestuurlijke aangelegenheden. De Voorzitter: Aangezien sommige hoofdstukken wat te omvangrijk zijn om in één keer te behande len, stel ik voor dat steeds gedeelten ervan ter discussie worden gesteld. Wij hebben een en ander zo danig gegroepeerd dat steeds onderwerpen die iets met elkaar te maken hebben of waar tussen een be paalde samenhang bestaat gezamenlijk aan de orde kunnen worden gesteld. Punten 1 t.e.m. 7. Mevrouw Brandenburg-Sjoerdsma: De vragen 1 t.e.m. 7 hebben vrijwel geheel betrekking op het functioneren van de commissie, die ik kortheidshalve de commissie-Merkx noem. Binnen die commissie wordt over zeer uiteenlopende zaken gesproken en ik ben van mening dat op een aantal praktische za ken, die onder 3 zijn genoemd, toch niet zo lang behoeft te worden gestudeerd. Het gaat daarbij om kwesties die het vorig jaar ook al zijn aangekaart en ik wil u verzoeken deze naar voren te halen en die wat sneller te behandelen. Bij 7 gaat het met name over het evaluatierapport projectorganisatie en de evaluatienota inspraak stadsvernieuwing. U schrijft dat een en ander nog aan de orde zal komen, maar ik vind het noodzake lijk dat wij een concrete datum afspreken, want ook die aangelegenheid is al lang opgeschoven in

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1