1 16 De Voorzitter heropent, om 21.15 uur, de vergadering. Punt 21 (vervolg) De heer Buising: Ik kan kort zijn. Wij hebben geen aanleiding gevonden om verder het woord over deze aangelegenheid te vragen. Wij kunnen het hierbij wel laten. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter sluit, om 21 .20 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 12 februari 1979. RAADSVERGADERING van maandag, 12 februari 1979 (aanvang 14.00 uur). Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E-M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R Bijkersma, drs. G.J. van den Eist (vanaf 14.40 uur), G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong (tot 17.15 uur), J. Knol, H. Meijer- hof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma (tot 17.20 uur), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser en P.D. van der Wal. Afwezig: mevrouw M.A.D. Waalkens en de heer G. de Vries (weth.). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en WeizijnsaangelegenhedenH. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, drs. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Economische Zaken en Beleidsplanning, en C. IJsbrandij, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen. Te behandelen punten: 1. Beleidsplan 1979-1983 en begrotingen 1979. a. algemene en financiële beschouwingen; b. punten genoemd in bijlage no. 65; c. vaststellen van het beleidsplan 1979-1983; d. vaststellen van de gemeentebegroting 1979 en van de begrotingen van de takken van dienst (incl. een aantal wi jzigingsbesluiten) 2. Investeringen van de algemene dienst en de takken van dienst voor het dienstjaar 1979 (bijlage no. 81). De Voorzitter: Dames en heren, ik wil graag beginnen met u heel hartelijk welkom te heten op deze zitting van de gemeenteraad. Ik gean oer op de Fryske tael, hwant ik soe op dit plak meidiele wol Ie dat ófroune wike Oepke Sanfema forstoarn is, yn'e alderdom fan 74 jier. Jimme hawwe dit faeks yn de krante léze kinnen. Oepke Santema wie in man dy't yn Fryslan foaral bikend wie troch syn lezingen en tal fan publikaes- jes oer de Fryske doarpshistoarjeHy hat yn 1972 under oare dêrfoar de Dr. Joast Halbertsmapriis krigen. Dêrneist wie Oepke Santema fan 1949 oant 1967 ta lid fan dizze gemeenteriedEk op dat mêd wie hy tige warber. Dêrfoar binne wy him tankber. Ik soe de ried forsykje wol Ie om him steande inkele mominten to bitinken. De Ried nimt steande in amerij stilte yn acht. De Voorzitter: Dank u wel Ik moet u tot mijn spijt meedelen dat wethouder De Vries plotseling geveld is door een griepaan val, Hij heeft een warmere plaats opgezocht dan deze raadzaal. Wij willen hem graag een spoedige beterschap toewensen. Ik weet niet of wethouder De Vries morgen wel aanwezig kan zijn. Wij hopen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1