1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 17 december 1979. RAADSVERGADERING van maandag, 17 december 1979 (aanvang 14.00 uur). Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.)ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: mevrouw J. van der Werf. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en C. IJsbrandij, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen. Te behandelen punten: 1Beleidsplan 1980-1984 en begrotingen 1980. a. algemene en financiële beschouwingen; b. punten genoemd in bijlage no. 554; c. vaststellen van het beleidsplan 1980-1984; d. vaststellen van de gemeentebegroting 1980 en van de begrotingen van de takken van dienst (incl. een aantal wi jzigingsbesluiten) 2. Routine-investeringen van de algemene dienst en van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980 (bijlage no. 553). 3. Verordening onroerend-goedbelastingen (1 januari 1980) (bijlage no. 552). 4. Electriciteitstarieven (bijlage no. 555). De Voorzitter: Dames en heren, heel hartelijk welkom op deze vergadering. Ik moet beginnen met een voor sommigen wat teleurstellende mededeling. Ik heb net gehoord dat een aantal leden zich af vraagt of er vanmiddag wel of niet gerookt mag worden. De raad heeft besloten dat er vóór vanavond half elf niet gerookt mag worden, dus niet al te lang praten zou betekenen dat u eerder kunt roken. (Gel ach) Wij beginnen nu met het serieuze werk. Ik zie dat de heer Geerts al in de starthouding zit en ik geef hem dan ook graag het woord. Punt 1a. De heer Geerts: In deze raad is het gebruikelijk dat raadsleden staande spreken. Voor deze gelegen heid is hier een lessenaartje aangebracht, door mijn fractiegenoot Buising eens Leeuwarden-hoog ge noemd naar de toen actueel zijnde problematiek van verhoging van de spoorlijn naar Groningen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1