28 V/erslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 7 januari 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 7 januari 1980. 21 Rapport van de Commissie inzake het functioneren van de gemeenteraad en de positie van de raadsleden, de evaluatienota Inspraak stadsvernieuwing en het rapport Evaluatie projectorganisatie Automatisering financiële administratie DSO GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF Vervanging toonfrequent-installatie GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST Eervol ontslag J. Terpstra, directeur Geneeskundige en Gezondheidsdienst MARKT-, HAVEN- EN SLACHTHUISBEDRIJF Bouw van een evenementenhal Wijzigen raadsbesluit tot het instellen van markten Wijzigen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de Beurs Wijzigen Verordening op de heffing en invordering van haven- en opsiaggeld Wijzigen Verordening op de heffing en invordering van veemarktrechten Wijzigen Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Aanpassing diverse verordeningen in verband met naamswijziging van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf POLITIE Het voeren van verweer in een rechtsgeding tussen drie bankinstellingen en de gemeente over een geschil met betrekking tot vergoeding voor aansluiting op de inbraakalarminstallatie op het paneel van de meidtafel politiebureau, in exploitatie bij de Nederlandse Huistelefoon Maatschappij B.V. WONINGBEDRIJF Preadvies inzake de brief van 4 juni 1980 van de heer P. Aarnout, Valerius- straat 101b, betreffende klachten tuinonderhoud gemeentewoningen datum vergadering 2 juni 23 junj 24 jun] 1 sep 31 mrt bijlage no. 238 332 150 16 dec nm 506 22 sep 22 sep 15 okt 15 okt 15 okt 15 okt 16 dec 360 367 391 392 397 399 504 18 feb 1 sep 65 336 blad' zijde 28 7 1 22 Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-SjoerdsmaHJ. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. tsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wiel inga-GraansmaA. Willemsma- d( Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising 36 J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma (v rinaf 20.25 uur), L. Visser, Gde Vries (weth.) en P .Dvan der Wal 19 Afwezig: de heer J. Schaafsma. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. 27 Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. 14 14 Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- 14 zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves- 14 ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, en drs. H. 19 Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 25 en 26 juni 1979 en van 6 au gustus 1979. 12 2. Mededelingen. 3. Aankoop van de percelen met opstallen Tuinen 64 en 66 van W.Y. Eisma (bijlage no. 14). 4. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 20). 18 5. Verkoop van een in het bestemmingsplan Huizum-Dorp gelegen perceel bouwterrein (bijlage no. 3). 6. Verkoop van een aan de noordzijde van de Harlingertrekweg gelegen perceel grond aan de Konink- jlijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. te 's-Gravenhage (bijlage no. 4). 7. Verkoop van in het plangebied Aldlan-West gelegen grondstrookjes (bijlage no. 6). 8. Verkoop van een aan het Mannagras (Aldlan-West) gelegen perceelsgedeelte aan H. Hofman (bij lage no. 13). 9. Verkoop van in de ontwerp-uitwerkingsplannen Camminghaburen Haven-Noord en Camminghaburen- deelgebied I gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 28). 10. Verkoop van in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen percelen industrieterrein (bijlage no. 12). 11. Vaststellen van het bestemmingsplan Hempens (bijlage no. 26). 12. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van het plangebied Huizum-Dorp (bijlage no. 29).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1