11 10 De heer Sijbesma komt ter vergadering. De hear Miedema: Mynhear de foarsitter, üt namme fan de hiele ried us tank foar de goede wins- ken oan üs adres, dêr't jo mei einige binne. Ek de goede forhaldingen yn it persoanlike flak soe ik graech understreekje wol Ie. Jo binne jou taspraek bigoun mei in inkelde opmerking oer de problemen dy't fier buten üs gemeen- tegrinzen lizze. Problemen, dy't wy hjir yn Ljouwert by lange nei net oersjen kinne. Wol miene wy to witten dat binammen de untjowingen fan it leste healjier reden jowe foar tanimmende soarch. Jo haw we hjirby - nei myn bitinken torjocht - de fiering fan kryst en.aid en nij oanhelle. De fiering fan it krystfeest kin op underskate wize bilibbe wurde. Dat it feestdagen binne, jildt foar ailegearre mien- skiplik. Ek de fiering fan aid en nij hie dit jier in ekstra djipgong: in oergong fan de sawntiger nei de tachtiger jierren freget oandacht foar foarüt en foar werom sjen. Dit dwaende, en it siert de boarge- master as hy ek oan it bigjin fan in nij jier each hat foar it greatere gehiel - de wrald -, moafte jo hast wol ta de konklüz|e komme dat wy, sjoen it gehiel, gjin problemen hawwe, allinné mar soarch oer hoe't de wolfeart to fordielen is. It is ek goed dit to bitinken. Torjocht wize jo üs op üs forantwurdlikheit om de lytse taek, dêr't wy oan de basis fan de demo- kraty foar pleatst wurde, nei bihearren üt to fieren. Ekstra oantaesting fan dy taek troch in réorgani- saesje fan it bistjür wize jo in jou taspraek - nei myn bitinken torjocht - of. Foarsitter, jo hawwe oer underskate saken by dizze gelegenheit in opmerking makke, soms seis in wiidweidige biskoging yn üs midden lein. It is net myn taek dêrop yn to gean. Op twa saken soe ik graech in koarte réaksje jaen wol Ie. De earste is de wurkgelegenheit. Ek ti- dens de bigreatingsbihanneling is fanüt hast alle fraksjes soarch ütsprutsen oer de wurkleazens binnen üs gemeente. Hwat de b.r.t. oanbilanget steane wy as ried, nei't ik oannim, folslein efter hwat jo sein hawwe. De tanimming fan ynvestearringen binnen üs bidriuwen is bimoedigjend. In birop op de ynvestearringspreemjeregeling yn 1978 fan acht miljoen goune en yn 1979 fan 93 miljoen goune freget wol üs oandacht. As jo dan yn jou taspraek yn dit forban stelle dat de Ontwikkeling fan yndustryterrei- nen üs folie oandacht hawwe móat, soe ik dochs mei klam in dikke streek sette wolle under dat "folie". Myn leste opmerking soe ik meitsje wolle nei oanlieding fan hwat jo sein hawwe oer de Ynterim- saldoregeling en de wenningbou. Twa bilangrike meidielingen. Fyftjin miljoen üt de ISR, ekstra oan dacht foar de problemen fan de wenningbou foar njoggen gemeenten hwerunder Ljouwert. Dat is for- bliidzjend, mar dit höldt tagelyk foar üs as ried en foar hiel it gemeentebistjur in taekstelling yn. Hwat de ISR oanbilanget, dêroer hat de ried op 25 juny in goede diskusje fierd. Renovaesjemooglikheden foar de wenningen hawwe doe goede oandacht hawn. It kolleezje hat by dy gelegenheit de ried in skrift- like notysje oer dizze saek tasein foar 1 jannewaris 1980. Mei de tasizzing fan dit ISR—ild krijt dizze tasizzing ekstra oandacht. Foarsitter, tank foar jou folie wurden. Ut namme fan hiel dizze ried winskje ik jo en jou gesin in goed 1980 ta. De Voorzitter: Dank u wel. Ik stel u voor om, voordat wij overgaan tot de op de agenda aangegeven punten, wethouder De Vries gelegenheid te geven om een toegezegd antwoord in dichtvorm aan de heer Jansma te geven. De heer De Vries is gewoon om zijn toezeggingen na te komen. Hij zal dit ook in dit geval doen, heeft hij mij gezegd. Ik geef hem nu dan ook graag daarvoor de gelegenheid. De heer De Vries (weth.): Operaesje Fers. Het was ons niet bekend mijnheer de president, dat de heer Jansma met vaart en zwier gedachten ordent op papier en dat in rijm— en dichtvorm doet zodat ik hem heel graag begroet als een mede—raadslid—rijmelaar! Dichter, dat klinkt veel te zwaar en 't is bovendien niet waar. Ik voeg er maar bescheiden bij hetzelfde geldt hier ook voor mij. Maar nu ter zake, deze raad heeft drie jaar terug, heel kordaat het subsidie voor O. F. geschrapt er is uiteraard niet voor geklapt. De filosofie achter dit elimineren wij herhalen het nog eens, dames en heren was dat O. F., ofschoon bescheiden met wensen, veel verder reikt dan de gemeentegrenzen. In het subsidie—overlegorgaan kon men achter het uitgangspunt staan dat naast subsidiëring door de centrale overheid de lijn naar de provincie leidt. College en raad hebben zich toen onverveerd aan dit standpunt geconformeerd. Wij staan nog steeds met dit gegeven natuurlijk, Operaesje Fers moet leven maar 't is en blijft ook in dit uur een zaak van gewest— en landsbestuur. Blijkens de heer Jansma's informatie verleent de provincie een jaarlijkse dotatie waarvan deze stichting goed kan functioneren als CRM het rijkssubsidie maar op tijd uit zou keren. Formeel is alles dus in orde en kan er raak gerijmd weer worden. De heer Jansma, mijnheer de voorzitter, vraagt vanwege het feit dat de stichting niet slaagt het rijkssubsidie op tijd te ontvangen interventie van b. en w. en hij verwoordt het verlangen om dezerzijds met mevrouw Gardeniers te gaan overleggen en over de traagheid van 't rijksapparaat ons zegje te gaan zeggen. Ik aarzel, mijnheer Jansma, moet dat nou? Mevrouw Gardeniers is een fantastische vrouw toch meen ik het dezerzijds te moeten laten over zo'n uitvoeringszaak met een minister te praten. 'k Heb wel een suggestie, die wil ik graag geven ter ondersteuning van de heer Jansma's streven. Hij zou zelf een tekst kunnen componeren, die snel op het bandje van O. F., en daarna proberen de minister te bewegen Leeuwarden 31343 te bellen omdat een pommerant haar wat heeft te vertellen. Zoals ik reeds zei, zij is niet van gister het moet dan raar zijn dat deze minister niet reageert met de mededeling: beste man, het subsidie voor O. F. komt er onmiddellijk an. Maarvoorzitter, de heer Jansma bediene zich van de Nederlandse taal het Fries vindt in Den Haag nog niet zo'n goed onthaal. Jammer is daarbij één ding je kan niet bellen met ondertiteling. Ik meen, mijnheer de voorzitter, dat met dit informeren wij weer tot de orde van de dag terug kunnen keren een derde ronde maar u beslist lijkt mij niet nodig. Als de heer Jansma de suggestie wil volgen is verder praten overbodig. Tot slot nog dit, Operaesje Fers wordt in de raad een goed hart toegedragen,, maar wij rekenen erop dat zonder financiële steun dezerzijds dit „oarspronklik frysk literair inisiatyf" zal slagen. (Applaus) De Voorzitter: Ik stel voor dan meteen punt 1 van de agenda aan de orde te stellen. Punt 1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 2. De Voorzitter: Ik heb allereerst een niet zo prettige mededeling te doen. De heer Schaafsma heeft mij dit weekeinde meegedeeld en ondertussen ook schriftelijk bevestigd dat hij zijn zetel in deze raad beschikbaar stelt met ingang van 1 juli aanstaande. De taak is hem ondertussen te zwaar geworden. Hij heeft daarbij rekening gehouden met zijn gezondheid. De heer Schaafsma is vanavond wegens ziekte niet in ons midden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 6