16 zaak, waaraan ook monumentale aspecten zitten, die niet zijn behandeld in de Commissie voor de Monumentenzorg. De commissie vergadert deze week en ik wil erop aandringen om dit alsnog te doen. Vervolgens nog iets over de dekking. Ik dacht dat hier duidelijk sprake was van restauratie. In dat geval kunnen bij de diverse overheden subsidieaanvragen worden ingediend, waardoor wij ook zelf de 30%-regeling van toepassing verklaard kunnen krijgen. De heer Rijpma (weth.): Deze aangelegenheid is niet naar de Commissie voor de Monumentenzorg gegaan, omdat het een versterking is die nergens uiterlijk zichtbaar is. De planken worden boven ver wijderd en er wordt een versteviging aangebracht van enkele I- of T-balken. Daarvan ziet u niets te rug. Het plafond beneden blijft ongerept, de vloer komt er weer overheen en in het verborgene zitten enkele kilo's staal meer, op een zodanige wijze dat u geen angst meer hoeft te hebben dat u naar be neden valt. Het betekent dus dat ik de interesse voor Monumentenzorg om hier voor een functionele verandering te subsidiëren als nul komma nul taxeer, als ik dit afmeet aan hun mogelijkheden om ten behoeve van de Brol te subsidiëren. De heer De Jong: Ik wil wel de aantekening dat ik tegen punt 14 van de gemeentebegroting, de opruiming van de landhoofden bij de voormalige Gasfabriek, stem. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat de heer C. de Jong wenst te worden geacht tegen Gemeentebegroting, punt 14, te hebben gestemd. Punt 28 (bijlage no. 15). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 29a (bijlage no. 8). De Voorzitter: In de kop van de raadsbrief staat: "Gemeentelijk Woningbedrijf". Dit moet zijn: "Gemeentelijk Muziekinstituut" Benoemen van een lid van de Commissie voor het Gemeentelijk Muziekinstituut. Voordracht van de gemeenteraad van Menaldumadeel: de heer F. Lautenbach te Berlikum. Benoemd wordt de voorgedragene met 35 stemmen (1 stem ongeldig). Punt 29b (bijlage no. 10). Benoemen van een lid van de Raad voor de Maatschappelijke Dienstverlening. Voordracht van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Leeuwarden: de heerJ. Huizinga. Benoemd wordt de voorgedragene met 35 stemmen (1 stem ongeldig). Punt 29c (bijlage no. 24). De heer Van den Eist: Indien toegestaan, wil ik een opmerking maken naar aanleiding van punt 29c en punt 29d daarbij betrekken. Zoals bekend, heeft mijn fractie groot bezwaar tegen het benoe men van mensen van buiten Leeuwarden. De voorzitter heeft zelf in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat wij weer groeien in inwonertal. Er moeten onder die bijna 85.000 inwoners toch wel geschikte kan didaten te vinden zijn. Een belangrijk deel van mijn fractie stemt tegen de voorgestelde personen, voorgesteld onder de punten 29c en 29d en woonachtig buiten Leeuwarden. 17 B oemen van een lid van de Raad voor Culturele Aangelegenheden. Voordracht van het bestuur van de Stichting Kreativiteitscentrum: de heer P. Tuinman te Boksum. Benoemd wordt de voorgedragene met 25 stemmen (10 stemmen blanco; 1 stem ongeldig). Punt 29d (bijlage no. 30). De Voorzitter: Op de stembrief moet een correctie worden aangebracht. Als aanbeveling van b. en w. voor het voorzitterschap van het bestuur van de Stichting Culturele Centra wordt vermeld de heer drs. J. Kuperus. Op de stembrief staat dat hij in Grouw woont, dat is niet juist, de heer Kuperus woont in Leeu warden op Harlingerstraatweg nr. 6. U kunt u vanavond hiervan zelf overtuigen, als u mij niet zou ver trouwen. Het bezwaar van de heer Van den Eist is wat dit punt betreft dus vervallen. Zij, die hun stem brief al fout hadden ingevuld, kunnen bij de secretaris een nieuwe stembrief krijgen. (Gelach) Benoemen van leden van het bestuur van de Stichting Culturele Centra Leeuwarden. Voordracht van de Raad voor Culturele Aangelegenheden: 1. vacature de heer D. Kossen: a. de heer D. Kossen; b. de heer H. Baas. 2. vacature de heer drs. J. Kuperus: a. de heer drs. J. Kuperus; b. de heer H.G. van Slooten. Voordracht van b. en w. 3. vacature de heer P.J. Sijbesma: a. de heer P.J. Sijbesma; b. de heer L. Visser. Benoemd worden de heer Kossen met 35 stemmen (1 stem ongeldig), de heer Kuperus met 27 stern- ren (de heer Van Slooten 8 stemmen; 1 stem ongeldig) en de heer Sijbesma met 34 stemmen (dè heer Visser 1 stem; 1 stem ongeldig). Bei oemen van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Culturele Centra. Aanbeveling van b. en w.: de heer drs. J. Kuperus. Benoemd wordt de aanbevolene met 27 stemmen (de heer Van Slooten 1 stem; 7 stemmen blanco; 1 stem ongeldig) De heren J. de Beer en G.J. van den Eist vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter: Ik vraag de fractievoorzitters en de wethouders nog even te blijven. Zij moeten na melijk op de foto. De Voorzitter sluit, om 21.10 uur, de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 9