7 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 28 januari 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 28 januari 1980. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, J. van der Werf (tot 23.15 uur), T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Bui sing (tot 23.15 uur), J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansmo, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol (tot 23.20 uur), H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma (tot 22.30 uur), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (wethen P. Dvan der Wal Afwezig: mevrouw M.A.D. Waalkens en de heer ir. C.G.H. Geerts. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, W. Braaksma, plv. hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, F. Jeilema, ambtenaar van de afdeling Financiën en Belastingen (tot de pauze), mr. L.P.A. van Kats, loco-secre taris, ir. J. van Rooijen, directeur van de Dienst Reiniging en Brandweer, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, ir. H. Surink, directeur NV Frigas (tot 23.20 uur), en C. IJsbrandij, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen (tot de pauze). Te behandelen punten: 1Vaststellen van de notulen vari de vergaderingen van de raad van 27 augustus 1979 en 17 septem ber 1979. 2. Mededelingen. 3. Aankoop pand Borniastraat 19 (bijlage no. 36). 4. Aankoop van een te Lekkum gelegen perceelsgedeelte (bijlage no. 37). 5. Aankoop van drie aan de Boksumerdyk gelegen percelen weiland (bijlage no. 32). 6. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 39). 7. Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceel industrieterrein aan De Boer's Garagebedrijf BV, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 31). 8. Aangaan van een overeenkomst tot het dempen van een tot de eigendom van een derde behorend slootgedeelte te Wirdum (bijlage no. 33). 9. Verzoek om beschikbaarstelling van grond ten behoeve van de vestiging van kantoor- en bedrijfs- bebouwing met bijbehorende terreinen voor het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland (PEB) in het bedrijvengebied gelegen in Camminghaburen-Zuid (bijlage no. 40). 10. Vaststellen van het bestemmingsplan Aldlan-Oost VI (bijlage no. 53).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1