14 7 RAADSVERGADERING van maandag, 10 maart 1980. Gemeentebegroting, punt 23. De heer Visser: In verband met het uitstellen van de behandeling van agendapunt 14 moet de re capitulatie, die bij punt 23 wordt gegeven, wel worden aangepast. De Voorzitter: Inderdaad, hartelijk dank voor uw opmerking. Deze recapitulatie zal nu worden ge schrapt en komt eventueel een volgende keer terug. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met uitzondering van punt 23 van de Gemeentebegroting. Punt 39a (bijlage no. 57). Benoemen van een lid in het bestuur van de Stichting Volkscrediet. Voordracht van burgemeester en wethouders: de heer H. Jansma. Benoemd wordt de voorgedragene met 33 stemmen (1 stem ongeldig). Punt 39b (bijlage no. 64). Benoemen van een lid van de Bestuurscommissie voor de Akademie voor beeldend kunstonderwijs Vre deman de Vries. Voordracht van de Fryske Kultuerried: 1de heer G.A.M. Stauthamer te Zwagerbosch; 2. de heer J. van Tuinen te Sneek. Benoemd wordt de heer Stauthamer met 27 stemmen (6 stemmen blanco; 1 stem ongeldig). Punt 39c (bijlage no. 75). Benoemen van een lid van de Raad voor Jeugdaangelegenheden Voordracht van het bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk voor de Jeugd in Leeuwarden: mevrouw R. Rommens. Benoemd wordt de voorgedragene met 33 stemmen (1 stem ongeldig). Punt 39d (bijlage no. 78). Voordracht lid gedelegeerd bestuur van de Stichting Raad Maatschappelijke Dienstverlening Friesland. Voorstel van burgemeester en wethouders: de heer Th. Terpstra te Grouw. Besloten wordt tot de voorgestelde voordracht met 32 stemmen (1 stem blanco; 1 stem ongeldig). De heren H. ten Hoeve en H. Jansma vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter: Wij zijn hiermee aan het eind van deze vergadering gekomen. U kunt nog een kop koffie krijgen op het Blanke Ruim; de koffie staat klaar. Ik verzoek de leden van de Commissie Een goede raad nog niet te vertrekken maar even te overleggen over een datum voor een vergadering. De Voorzitter sluit, om 20.55 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 10 maart 1980. Aanwezig 35 leden: de dames H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, M.A.D. Waal- kens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema (tot 22.00 uur), dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (wethen P. D. van der Wal. Afwezig: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma en G. Visscher-Bouwer. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G. Bakema, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1 Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling I, gehouden op 13 november 1979,. van afdeling II, gehouden op 15 november 1979, en van de vergaderingen van de raad van 19 novem ber 1979 en 10 december 1979. 2. Mededelingen. 3. Aankoop pand Achter de Hoven 16c (bijlage no. 99). 4. Aankoop van het bedrijfscomplex aan de Nieuweburen van R.D. de Jong's Papier BV, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 97). 5. Aankoop van een aantal onder Goutum en Deinum gelegen percelen weiland (bijlage no. 121). 6. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 117). 7. Verkoop van een aan het Fioringras (Aldlan-West) gelegen perceelsgedeelte aan Bouwbedrijf Kats BV (bijlage no. 100). 8. Wijzigen bebouwde kommen ingevolge de Bouwverordening (bijlage no. 115). 9. Vaststellen van het bestemmingsplan Snakkerburen (bijlage no. 119). 10. Vaststellen van het bestemmingsplan Tweede wijziging van het bestemmingsplan voor het buitenge bied (zuidtangent) (bijlage no. 118). 11 Adres van Vermeulen Bouwstoffen BV te Leeuwarden met betrekking tot het bestemmingsplan Indus triegebied Schenkenschans (bijlage no. 104).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1