22 Een vraag is dan in hoeverre de veronderstelling reëel is dat wij over het laatst genoemde terrein zul len kunnen beschikken. Het zou mooi zijn voor de wijk, als er mogelijkheden aanwezig zijn om het bedrijf van de heer Cohen bij dit gebeuren te betrekken. Is de kans aanwezig dat de gemeente dit be drijf verwerft? Er zijn natuurlijk compensatiemogelijkheden door het aanbod van een terrein van 1,2 ha, in de vorm van een verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke sportvelden. De in het plan voorgestel de verkeersoplossing zou vrij gunstig voor de wijk zijn. Door deze ontsluiting hoeft het zware verkeer immers niet meer door de wijk te rijden. Al deze punten bij elkaar - compensatiemogelijkheden door middel van het middengedeelte; een vóór de wijk aantrekkelijk te noemen verkeersop lossing - maken dat wij dit plan een uitgangspunt voor het gesprek tussen de wijk, de CCF en de gemeente vinden. In dat gesprek zullen alle stedebouwkundige, sociale en financiële aspecten naar voren moeten ko men. Vervolgens moet er dan een rapportage komen, op basis waarvan de raad een definitief stand punt kan innemen. Als hiermee de opvatting van het college ten aanzien van de ontwikkeling van de plannen juist is weergegeven, dan kunnen wij ons met deze raadsbrief akkoord verklaren. De hear Jansma: Bigjin augustus forline jier liezen wy yn'e krante dat de CCF de gemeente bi- nadere hie oer de moogjikheden om to bouwen op it sportkompleks de Greuns. De Skippebuert, bi- langhawwende sportforienings en minsken fan de Ljouwerter jachthaven rekken oerstjur. Yn de Ried foar Sportoangelegenheden waerd der op ynfrege, mar oant nou ta koe nimmen fan de leden der hwat forstannichs oer gewaer wurde. It andert wie: "afwachten, er wordt alleen maar gei'nventariseerd. Dy ynventarisaesje is dan nou bard. Ut it riedsbrief docht bliken dat der nou ek oerlein is, it rissel- taet fan dat oerliz lei nou foar de ried op bisjen. De fraech is nou: kin it ek bisjen lije? De aspekten fan de wurkgelegenheit, de gefolgen foar de wenwyk Skippebuert, mei namme de forkearsoerlêst, it forlies fan grien, de tanimming fan herje en stank fan it fabryk foar de biwenners, wurde oanstipt. Ek de bilangen fan de sportforien ings en de jachthaven wurde deryn bilutsen. Hwat my by it bistudearjen fan de stikken opfoel, is dat in oantal bidriuwen, lyk as Machinefabriek Van der Ploeg, Mohrmann, de Wetterlieding en noch in pear,' wol neamd wurde, mar dat dy blykber net yn it oerliz bilutsen wurde sille. Is dat sa? Of sjit de taljochting op dit punt hwat to koart? Ik wol fierders foar in pear aspekten de oandacht freegje. Yn it foarste plak wol ik it dan oer de sitewaesje by de CCF hawwe. Hwat us by ynformaesje mei namme opfoel, wie dat de wurkomstannich- heden foar sa'n 2Ó0 minsken oanmerklik forbettere wurde sille, as de CCF hjir ütwreidzje kin. Foar in protte fan de 2.300 personielsleden is der goed wurk fan faek heechweardige kwaliteit. Foar in pear hundert kinne de omstannichheden gans better. Der is romte foar nedich en ik leau dat der wol om- tinken oan jown wurde moat. Dan de Skippebuert. Wy hienen fornommen dat de CCF en de buertbiwenners al praet hawwe. De risseltaten lieken gunstich. Men hie bigryp foar mekoars omstannichheden en dat is in goede basis. Ut it brief fan it wykkomité fan 25 maert - dit brief lei hjir joun op'e tafels - docht bliken dat de wyk neat witte wol fan de ütwreidingsplannen fan de CCF op de sportfjilden oan de Greunswei. Yn it skriuwen stiet: "Wij vrezen dat een principebesluit over het voorlopig schetsplan een volledig open gesprek over mogelijke alternatieven in de weg zal staan." Myn fraech is: is dat sa? De oerlêst fan it forkear, de herje en de stank sille neffens üs net tanimme meije, earder ofnimme moatte. Nou noch hwat oer de sportforienings. Read-Giel en Blau-Wyt sitte al lang to krap. De moaije gemeentlike plannen, dy't foar dy forienings yn petto wienen, blike nou net iens foldwaende to we zen. It plan Vierhuis komt earder yn sicht as tocht wie. Us fraksje wol derfoar pleitsje dat dizze for ienings, dy't achter yn'e rige stienen hwaf forbettering fan akkommodaesje oangiet, der nou goed ütspringe, mei oare wurden, net noch fierder efteroan bongelje. Gearfetsjend, as rekken halden wurdt mei hwat ik nou sein haw, hwerby't wy mei namme oan dacht freegje foar in goed oerliz mei de biwenners fan de Skippebuert, giet üs fraksje akkoart met it ütstel. Dat oerliz mei de Skippebuert en mei de sportforienings is tige wichtich, fine wy. Yn it brief fan it wykkomité wurdt skreaun dat der fan de ried in prinsipe-ütspraek frege wurdt oer in foarlizzend sketsplan. Der is it earste misforstan neffens my al, hwant der wurdt fan üs allinne mar frege om op basis fan it sketsplan oerliz ta to stean. Dêrom mei namme oandacht foar dy problematyk dêrre. Mevrouw Van der Werf: Naar aanleiding van dit agendapunt wil ik allereerst een opmerking ma ken over de tot nu toe gevolgde procedure. Op een gegeven ogenblik is de bevolking van de Sche- penbuurt ter ore gekomen dat de CCF wilde uitbreiden op de sportvelden aan de Greunsweg. Dit heeft - begrijpelijk - de nodige verontrusting en spanning in de buurt opgeleverd, ook al omdat op dat mo ment al enig overleg aan de gang was, zonder dat de buurt daarvan op de hoogte was. Korte tijd na- "kjt een brief aan de raad was gestuurd, had de wethouder een gesprek met de buurt, waarin hij uit— 23 eenzette dat een ambtelijke onderzoekscommissie was ingesteld en dat de buurt als eerste van de re sultaten op de hoogte zou worden gesteld. Als dan toch de bewoners van de Schepenbuurt uit de krant moeten lezen dat de commissie klaar is en dat er een eerste uitspraak van de raad wordt gevraagd, dan is dit voor hen natuurlijk erg onbevredigend, terecht. Als ten opzichte van een buurt, die toch al verontrust is, op zo'n manier wordt gehandeld, dan is dat mijns inziens helemaal fout en in strijd met alle mooie opvattingen over inspraak en participatie. Onzes inziens was het ook juister geweest als de buurt al in een veel eerder stadium mee had kunnen praten. Dan het voorstel zelf. Wij kunnen ermee instemmen dat op basis van deze schets en toelichting met de betrokkenen overleg wordt gevoerd, maar wij zetten dan wel een aantal kanttekeningen. De ze schets is niet meer dan een schets, dat wil zeggen dat alle verschillende belangen nog moeten wor den afgewogen en dat mogelijke alternatieven gelijkwaardig in de procedure moeten worden meegeno men. Bij een eventuele grondverkoop aan de CCF moeten de boekwaarde en de kosten van de infra structurele maatregelen, die een gevolg zijn van het plan, volledig worden gedekt door de grondprijs. Verder mag de eventuele verkoop van de sportvelden aan de Greunsweg niet ten koste gaan van de beschikbare hoeveelheid sportvelden. Een en ander zal dus moeten leiden tot een versnelde aanleg van de velden bij het Kalverdijkje en het Vierhuis. Een belangrijke voorwaarde vinden wij dat een eventuele uitbreiding van de CCF op de in deze schets voorgestelde plaats niet mag leiden tot een nog groter isolement van deze buurt. Dit wil zeggen dat er in het plan voldoende waarborgen aan wezig zullen moeten zijn om dit isolement tegen te gaan. Overigens wil ik niet verder op de schets, zoals die er nu ligt, ingaan, in tegenstelling tot de heer Geerts, die dit al wel deed. Ik vind dat in dit stadium niet juist, omdat mijns inziens daardoor het risico ontstaat dat de status van deze schets het karakter van een plan krijgt, waardoor eventuele alternatieven moeilijker aan bod zullen kunnen komen. Mevrouw De Jong: Ik ben ook van mening dat er op basis van deze schets kan worden gepraat. De buurt moet als gelijkwaardige partner worden ingeschakeld en haar stem kunnen laten gelden. Ik heb begrepen dat de wijk niet enthousiast is, in tegenstelling tot hetgeen wij hebben vernomen. Ik ben dan ook van mening dat de buurt terdege hierbij moet worden ingeschakeld. Voor mij is het plan van de CCF iets dat men zwaar moet laten wegen, gezien de aspecten van werkgelegenheid en energie besparing. Ik ben echter van mening dat de buurt een leefbaar karakter moet houden. De heer Rijpma (weth.): Wij hebben dit voorstel aan de raad gedaan, om te weten te komen op welke basis wij het overleg met partners kunnen openen. Wanneer er een alternatief zou komen dat beter is dan datgene wat ambtelijk is voorbereid, dan is niets ertegen - indien de andere partners in het overleg het daarmee eens zijn - om een en ander op basis van dat alternatief nader te onderbou wen. Ik zeg alleen dat het vaak heel moeilijk is om, wanneer er met verantwoordelijkheid is gezocht naar oplossingen, zomaar een alternatief te voorschijn te toveren dat de bezwaren, die men tegen dit gedeelte meent te hebben, wegneemt. Theoretisch heeft elk aangeboden alternatief een kans, alleen, u moet die kans niet overschatten. Wanneer de inventiviteit zo groot is dat het kan, dan is het zowel theoretisch als praktisch mogelijk dat het alternatief aan bod komt. Laten wij hierin duidelijk zijn dat vanuit de gemeentelijke instanties het overleg wordt geopend op basis van deze stukken. Dan zijn wij ook eerlijk. Vervolgens enkele praktische opmerkingen. Een vraag was of het bedrijf van de heer Cohen door de gemeente kan worden verworven. Ik weet dat niet, ik zeg niet dat het hier een gemakkelijke part ner betreft. In het verleden is het tegendeel wel gebleken. Wij zijn met deze firma over andere stuk ken grond in onderhandeling. Of de onderhandelingen zich ook moeten uitbreiden tot dit voorstel, is een kwestie van inschatten van ook de gemeentelijke belangen. Wij staan er niet afwijzend tegen over, maar enige reserve ten aanzien van de mogelijkheden daartoe is toch wel op zijn plaats. Tot dusver heeft overleg van de gemeente met andere bedrijven niet plaatsgevonden. Als er ver der overleg plaatsvindt op basis van een te creëren bestemmingsplan, dan is het normaal dat alle par ticipanten daarbij worden betrokken. Dit zal derhalve ook betekenen dat die bedrijven, die daar zelfstandig aanwezig zijn, te horen krijgen waarmee wij bezig zijn en dat zij hun eventueel aanwe zige ideeën kunnen inbrengen. Dit zal echter moeten gebeuren op basis van de ideeën die nu ter ta fel liggen. De schets is niet meer dan een schets, maar het is wel een schets Relativiteit is goed, maar aan de andere kant moet men toch van een zekere basis uitgaan. Ik heb geprobeerd dat in ieder ge val nog eens extra te benadrukken. Wij gaan uit van een reële grondprijs. Uit het verdere overleg en uit de contacten met de Com missie voor het Grondbedrijf als gevolg daarvan, zult u kunnen opmaken op welke wijze die realiteit

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 12