7 RAADSVERGADERING van maandag, 31 maart 1980. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 31 maart 1980. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A. D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes (tot 24.00 uur) en de heren J. de Beer, T.A. Boelens (vanaf 20.05 uur), J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist (vanaf de eerste pauze), G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong (vanaf 22.55 uur), J. Knol (tot de eerste pauze), H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk (tot 24.00 uur), mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma (tot 24.00uur), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal Afwezig: de heer L. Visser. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden (vanaf de eerste pauze), H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting (tot de tweede pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1 Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 7 januari 1980. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 134). 4. Aankoop van de onverdeelde helft in een perceel tuingrond aan de Badweg (bijlage no. 137). 5. Aankoop van twee onder Lekkum gelegen percelen weiland (bijlage no. 125). 6. Aankoop van drie onder Boksum gelegen percelen weiland (bijlage no. 135). 7. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 127). 8. Verkoop van een in het uitwerkingsplan Aldlan-Oost IV gelegen perceel bouwterrein aan M. Peters (bijlage no. 126). 9. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein aan A. H. Boerrigter (bijlage no. 129). 0. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor een perceel grond aan de prof. mr. P.S. Gerbrandyweg, alsmede voor het plangebied Wielenpolle (bijlage no. 133). IVaststellen van de toekomstige functionele structuur en stedebouwkundige uitwerking voor het ge bied Cambuursterpad (bijlage no. 148).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1