12. Planologische ontwikkeling met betrekking tot de zogenaamde Smidsbuurt deel uitmakend van het plangebied Huizum-West (bijlage no. 147). 13. Preadvies met betrekking tot de brief van Bouma BV te Leeuwarden inzake de bouw van een maga zijn annex showroom aan de Tijnjedijk (bijlage no. 157). 14. Wijziging van de bestemming van het noordelijk deel van het sportpark aan de Greunsweg in in dustriegebied (bijlage no. 151). 15. Beschikbaar stellen van diverse kredieten voor bouwrijp maken (bijlage no. 131). 16. Beschikbaar stellen krediet voor bouwrijp maken van het industriegebied Hemrik (bijlage no. 128). 17. Beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van de uitvoering van straatverbeteringswerken e.d. in het rehabiIitatiegebied Oldegalileën (bijlage no. 141). 18. Aanvaarden van een schenking (bijlage no. 139). 19. Preadvies met betrekking tot de brief van de heer L. Karsten en anderen inzake het leiden van de route van lijn 3 van de stadsautobusdienst door de Bachstraat en de Averkampstraat (bijlage no. 156). 20. Verkoop gemeentepanden Westerplantage 32 t.e.m. 40 (bijlage no. 158). 21 Aanvullend krediet voor de uitvoering van verbeteringswerkzaamheden aan het complex 234 wonin gen Euterpestraat c.a. (bijlage no. 132). 22. Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van verbeteringswerkzaamheden aan de schoolwo- ning te Hempens (bijlage no. 136). 23. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de stuurgroep Huisvesting alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens voor het jaar 1980 (bijlage no. 138). 24. Subsidiëring emancipatie-activiteiten 1980 (bijlage no. 153). 25. Verzoek van de Turkse Arbeidersvereniging om ruimte beschikbaar te stellen (bijlage no. 130). 26. Subsidiëring van het vrijwilligerswerk ten behoeve van bejaarden over het jaar 1980 (bijlage no. 145). 27. Subsidiëring Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Leeuwarden (bijlage no. 154). 28. Aanvullend krediet ten behoeve van de bouw van een arbeidsrevalidatie-afdeling annex admini stratief centrum van de Dienst Sociale Werkvoorziening (bijlage no. 152). 29. Subsidiëring Stichting Verzetsmuseum Friesland (bijlage no. 146). 30. Onderzoek naar de behoefte aan kantooraccommodatie in Leeuwarden (bijlage no. 149). 31. Vervanging toonfrequent-installatie (bijlage no. 150). 32. Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet (bij lage no. 124) 33. Aangaan van een geldleningsovereenkomst met de Koninklijke Vereniging De IJsclub te Leeuwar den (bijlage no. 140). 34. Preadvies inzake de brief van de groep Vrouwen tegen Verkrachting (bijlage no. 142). 3 35. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980 (bijlage no. 155). 36. Ontslag van het hoofd van de Aebingaschool (g.l.o.) (bijlage no. 144). 37. Benoemen van een lid van de Raad voor Jeugdaangelegenheden (bijlage no. 143). De Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom op deze vergadering van de raad. Ik stel voor met onze werkzaamheden te beginnen. Punt 1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 2. Rondgezonden mededelingen. Sub A. t.e.m. G. De berichten, de mededeling en de brieven worden voor kennisgeving aangenomen. Sub H. De verzoeken worden in handen van b. en w. gesteld om preadvies. Sub I. De Voorzitter: Deze mededeling betreft de brief van de heer G. Nieuwenhuis met het verzoek om het pand Westerplantage 32 te mogen kopen. Voorgesteld wordt deze brief te betrekken bij de behan deling van punt 20. De bijlage behorende bij punt 20 zal worden nagezonden, zo staat er verder. Dit is inmiddels gebeurd. De hierop betrekking hebbende regel in het antwoord op de brief, genoemd on der sub I, kan derhalve vervallen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de mondelinge correctie van de voorzitter. De Voorzitter: Vervolgens is er dan nog een aanvullende mededeling onder de letter J. Deze me- dedeling betreft een brief van GS over de gemeentelijke herindeling. Sub J. De heer Geerts: Het gaat hier om een vreemde zaak. Gedeputeerde staten hadden bij de voorstel len tot wijziging van de gemeentegrens oorspronkelijk het gehele Groene-Stergebied bij Leeuwarden in gedeeld. Dat was ook logisch. Er is steeds gezegd dat dit gebied onder beheer van één instantie moet komen, terwijl het beheer van zowel het recreatieve gedeelte als het natuurwetenschappelijke gebied op elkaar moet worden afgestemd. Om die reden is er alles voor te zeggen dat het geheel in één hand moet worden gehouden. Provinciale staten hebben besloten om het noordelijk gedeelte aan de gemeente Tietjerksteradeel te laten en het zuidelijk gebied inderdaad naar de gemeente Leeuwarden te laten gaan. Het is mij niet opgevallen dat GS hun eigen plan hebben verdedigd; dat is dan nog voorzichtig uitgedrukt. Het be sluit lijkt mij bestuurlijk gezien een ongewenste zaak. Er moet een eenheid blijven tussen het recrea tieve en het natuurwetenschappelijke gedeelte. De gemeente Leeuwarden is al een hele poos bezig met de ontwikkeling van dit gebied. In dat kader is 90% van het gebied, misschien nog wel meer, door Leeuwarden gekocht en weer in erfpacht uitgegeven aan it Fryske Gea. Misschien een wat afgeleide opmerking, maar door dit feit lijdt Leeuwarden jaarlijks een behoorlijk renteverlies. Ik heb de indruk dat de standpuntbepaling bij provinciale staten voortgekomen is uit een lobby, die vanuit de gemeente Tietjerksteradeel heeft plaatsgevonden. In die kringen werd ook gezegd dat Leeuwarden dit gebied niet moest hebben, omdat deze gemeente zijn buitengebieden niet goed zou

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 2