RAADSVERGADERING van maandag, 21 april 1980. 10. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 21 april 1980. Aanwezig 37 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, HJ. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A.Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, JA. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising (tot de pauze), J.R. Bijkersma, drs. G J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaaf- sma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) (vanaf 20.1 5 uur) en P.D. van der Wa I Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, mrW.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, HA. Lassche, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, ir. JJ. Muller, directeur Openbare Werken van de Dienst Stadsontwikkeling (tot 23.10 uur), drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisa tie, en ing. A.H.J. Versteeg, ambtenaar van de afdeling Verkeer van de Dienst Stadsontwikkeling. fe behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling III van de raad, gehouden op 20 no vember 1979, en van de vergaderingen van de raad van 17 december 1979 (namiddag en avond) en 18 december 1979 (avond). 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 182). 4. Aankopen van en ontbinden van de pachtovereenkomst met betrekking tot een aantal aan/nabij de Boksumerdyk gelegen percelen weiland (bijlage no. 180). 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 165). 6. Verkoop van in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen percelen industrieterrein (bijlage no. 179). 7. Verkoop van in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen deelgebied II gelegen percelen bouwterrein (bijlage no. 166). 8. Ontbinden van de met ds. Y. Schaaf te Leeuwarden gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond (bijlage no. 167). 9. Ontbinden van de met W.J.C. Leffef gesloten overeenkomst tot vestiging van het recht van opstal op een gedeelte trottoir van het Zuidvliet (bijlage no. 164). Ontwerp-uitwerkingsvoorschrift voor en grondverkoop in deelgebied 1MB van Camminghaburen (bijlage no. 172).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1