1 Verslag van de informatieve vergadering van de raad van de gemeente Leeuwarden van donderdag, 8 mei 1980. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan- Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-BouwerM.A.D. Vaalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.) (tot de pauze), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.P. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma (tot de pauze), L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de heren J. Knol, J. Schaafsma en J. Schagen. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Plinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. L.P.A. van Kats, loco-secre taris, H.A. Lassche, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en drs. J.A. de Waard, ambtenaar van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden. Te behandelen: 1Het rapport van de Commissie inzake het functioneren van de gemeente raad en de positie van de raadsleden. 2. De evaluatie-nota Inspraak stadsvernieuwing. 3. Het rapport Evaluatie projectorganisatie. De Voorzitter: Dames en heren, ik stel voor met de werkzaamheden te beginnen. Ik moet tot mijn spijt beginnen met een treurige mededeling te doen. Gisteren is oud-wethouder Heetla, die al langere tijd ernstig ziek was, overleden. Hij heeft twaalf jaren lang deze gemeente op de hem eigen wijze gediend; vier jaren als raadslid en acht jaren als wethouder. Hij leefde voor dit werk. Ik weet van zeer nabij dat hij indertijd met grote moeite afscheid van ons heeft genomen en in een latere fase met minstens

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1