Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 12 mei 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 12 mei 1980. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong (vanaf 19.55 uur), H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de heren G. Buising, H. ten Hoeve en J. Knol. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, H.A. Lassche, plv. hoofd van de afde ling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Sociale Za ken en Welzijnsaangelegenheden, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling IV, gehouden op 22 november 1979, en van de vergadering van de raad van 28 januari 1980. 2. Mededelingen. 3. Aankoop van een aan de Zwette gelegen perceel weiland (bijlage no. 192). 4. Aankoop/verkoop van een ten westen van de Westerparkstraat gelegen perceelsgedeelte (bijlage no194) 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 193). 6. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen deelgebied II gelegen grond- strook aan Bouwbedrijf T. Jellema en Zn. BV, gevestigd te Leeuwarden (bijlage no. 188). 7. Het aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot in het gebied Huizum-Dorp gelegen perceelsgedeelten en het aangaan van een overeenkomst tot het wijzigen van een erf dienstbaarheid aldaar (bijlage no. 191). 8. Nota inzake de ontwikkeling van het zuidelijk plandeel van Camminghaburen (bijlage no. 195). 9. Nota inzake het welstandstoezicht (bijlage no. 159). 10. Preadvies omtrent het verzoek van bewoners van de Van Cronenburchstraat e.o. om invoering van een aantal maatregelen in verband met de verkeers- en parkeerproblematiek in deze buurt (bijlage no. 199). 11Voorzieningen ten behoeve van het (brom)fietsverkeer (bijlage no. 196).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1