1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 23 juni 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 23 juni 1980. 28 de miljoenen. Het bestuur is met dit voorstel tegemoet gekomen aan de kanttekeningen die de raad in het verleden heeft geplaatst en komt met een zo zorgvuldig mogelijk voorstel. Wij kunnen ons hiermee verenigen, op een paar fractieleden na. Zij menen de prioriteiten toch anders te moeten leggen. Zij zullen dus tegen dit voorstel stemmen. Mevrouw Van der Werf: Door alle discussies en op grond van alle informatie die wij hebben ont vangen zijn wij ervan overtuigd geraakt dat het voor een optimaal functioneren van de Harmonie wen selijk is dat de renovatie, die tot nu toe heeft plaatsgevonden, wordt afgerond. Dat wij desondanks tegen dit voorstel zullen stemmen, gebeurt op grond van de prioriteiten die wij stellen. De financiële positie van de gemeente wordt door de bezuinigingen van de CDA/VVD-regering steeds minder roos kleurig. Er zijn veel belangrijke taken die wij als gemeente moeten uitvoeren, ik noem bij voorbeeld de bouw van diverse wijkcentra, verbouw van jongerencentra maar ook de stadsvernieuwing. Als wij dan een afweging maken, dan vinden wij dat de ruim zeven en een halve ton, waar het vanavond om gaat, voor dringender zaken moeten worden aangewend. Het voorstel van b. en w. wordt aangenomen met 26 tegen 8 stemmen. Punten 22 t.e.m. 27 (bijlagen nos. 231, 230, 235, 220, 221 en 228). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 28 (bijlage no. 238). De Voorzitter: Zoals wij eerder in deze vergadering hebben afgesproken, wordt dit agendapunt uit gesteld tot de raadsvergadering van 23 juni 1980. Runt 29 (bijlage no. 243). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 30a (bijlage no. 232). Benoemen van een lid van de Commissie voor de Dienst Reiniging en Brandweer. Aanbeveling van burgemeester en wethouders: de heer Jde Vries. Benoemd wordt de aanbevolene met algemene stemmen. Punt 30b (bijlage no. 242). Benoemen van twee leden van het bestuur van de Vereniging voor Volkshuisvesting. De Voorzitter: Op de stembrief staat als tweede aanbevolene genoemd de heer J.C. Rademakers. Hij heet echter niet J.C. maar J.K. Rademakers en woont niet op het Noordvliet maar op de Noorder singel Aanbeveling van de Vereniging voor Volkshuisvesting: de heer JSchaafsma; de heer J.K. Rademakers. Benoemd worden de heer Schaafsma met 29 stemmen (mevrouw Brandenburg-Sjoerdsma 3 stemmen; 2 stemmen blanco) en de heer Rademakers met 31 stemmen (de heer Spoelstra 3 stemmen). De heren H. Meijerhof en J. Schaafsma vormden met de voorzitter het stembureau De Voorzitter sluit, om 23.15 uur, de vergadering. Aanwezig 36 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher- Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere (tot 22.30 uur), H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol (vanaf 20.40 uur), H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, N. Sterk, P. J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P. D. van der Wal Afwezig: mevrouw H.J. de Haan-Laagland. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs (tot de pau ze), H.A. Lassche, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van afdeling V van de raad, gehouden op 27 no vember 1979, en van afdeling VI van de raad, gehouden op 29 november 1979. 2. Mededelingen. 3. Rapport van de Commissie inzake het functioneren van de gemeenteraad en de positie van de raadsleden, de evaluatienota Inspraak stadsvernieuwing en het rapport Evaluatie projectorga nisatie (bijlage no. 238). 4. Het verlenen van een aanvullend krediet ten behoeve van de verbouwing van de Beurs tot Open bare Bibliotheek (bijlage no. 274). 5. Verdaging van de beslissing op het beroepschrift van de heer IKinderman (bijlage no. 248). 6. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 263). 6a. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 283). 7. Aankoop van een tussen de Pieterseliestraat en de Rozenstraat gelegen grondstrook (bijlage no. 246). 8. Aankoop van een onder Goutum gelegen perceel weiland (bijlage no. 259). 9. Aankopen van en aangaan van ruilovereenkomsten met betrekking tot een aantal onder Deinum en Boksum gelegen percelen weiland (bijlage no. 255).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1