26' (oq 1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 11 augustus 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 11 augustus 1980. De Voorzitter: Wij zijn hiermee aan het eind van deze vergadering gekomen. Ik wil u allen een heel prettige vakantie toewensen en ik hoop dat wij elkaar in augustus weer zullen ontmoeten. Ik hoop tevens dat wij dan voldoende uitgerust zullen zijn, want u mag van mij aannemen dat er veel en ook zwaar werk voor de boeg staat voor de periode 1 september tot 1 januari. De Voorzitter sluit, om 22.30 uur, de vergadering. Aanwezig 32 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, M.A. van Dijk-van Terwisga, H.J. de Haan- Laagland, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem- sma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, G. Buising, J.R. Bij- kersma, drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de dames J. de Jong en M.A.D. Waalkens en de heren J. ten Brug (weth.), G.F. Eijgelaar (weth.) en JKnol Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris. Voorts is aanwezig: de heer mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken. Te behandelen punten: 1. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid, mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga. 2. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 31 maart 1980 en 21 april 1980. 3. Mededelingen. 4. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 296). 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 286). 6. Verkoop van een ten noorden van de Paramaribostraat gelegen perceelsgedeelte aan L. Kazimier te Leeuwarden (bijlage no. 287). 7. Verkoop van een aan de Sixmastraat gelegen perceelsgedeelte aan P.N.J. Andela (bijlage no. 285). 8. Verkoop van in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen percelen grond (bijlage no. 299). 9. Ontbinden van de pachtovereenkomst met betrekking tot een onder Deinum gelegen perceel weiland (bijlage no. 297) 10. Verhuren kantoorruimte in de frontbebouwing van de Frieslandhal (bijlage no. 288). 11. Bouwrijp maken plangebied Landbuurt (bijlage no. 308). 12. Benaming nieuwe bouwlocatie ten zuiden van Goutum (bijlage no. 300). 13. Preadvies inzake de brief van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie van 21 april 1980, na mens de heer S. Feenstra over de herhuisvestingsproblematiek rond de sanering van de woningen aan de Simon de Vliegerstraat (bijlage no. 306).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1