7 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 1 september 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 1 september 1980. Te behandelen punten: 1de heer S. van der Knoop te Leeuwarden; 2. de heer J. Rodenhuis te Leeuwarden. Benoemd wordt de heer Van der Knoop met 28 stemmen (de heer Rodenhuis 3 stemmen; 1 stem blan co) De heren J. Schagen en P.J. Sijbesma vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 20.15 uur, de vergadering. Aanwezig 34 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, M.A. van Dijk-van Terwisga, H.J. de Haan- aagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. /ielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.) (tot 22.45 uur), J. Schagen, N. Sterk, P.J. ijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de heren J. ten Brug (weth.), G.F. Eijgelaar (weth.) en J. Knol. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. oorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting (tot de tweede pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en igemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling conomische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. 1. Mededelingen. 2. Aankoop van een zuidoostelijk gedeelte van het perceel Mr. P.J. Troelstraweg 49 (bijlage no. 317). 3. Aankoop van een boerderij met bijbehorende landerijen onder Hempens (bijlage no. 312). 4. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 341). 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 324). 6. Verkoop van een zevental ten westen van de weg Oldegalile├źn gelegen perceeltjes grond (bijlage no. 333). 7. Verkoop van een drietal in het uitwerkingsplan Aldlan-Oost I IB gelegen perceeltjes grond en de vestiging van een erfdienstbaarheid aldaar (bijlage no. 315). 8. Verkoop van een in het uitwerkingsplan Aldlan-Oost IV gelegen perceel bouwterrein aan H. de Jong te Leeuwarden (bijlage no. 313). 9. Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceel industrieterrein (bijlage no. 316). 10. Uitgifte in erfpacht, gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht, van de perce len met opstallen Westerplantage nummers 32, 34, 36, 38, 40 (inclusief Torenstraat nummer 37) (bij lage no. 346)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1