1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 13 oktober 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 13 oktober 1980. Aanwezig 37 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, M.A. van Dijk-van Terwisga, H.J. de Haan- Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen (vanaf 19.45 uur), G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong (vanaf 19.45 uur), J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.) (van af 19.45 uur), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening (tot 19.50 uur), mr. J. Knottnerus, hoofd van de afde ling Onderwijs, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen punten: 1Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 1 september 1980. 2. Mededelingen. 3. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van P. Brinkman en Zn. BV te Leeuwarden (bijlage no. 386). 4. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 409) 5. Verkoop van in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen percelen grond (bijlage no. 401). 6. Vaststellen van het bestemmingsplan Oldegalile├źn (bijlage no. 413). 7. Vaststellen van de toekomstige structuur en stedebouwkundige uitwerking voor het gebied Molen pad (bijlage no. 414). 8. Verlenging voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het plangebied Breedstraat en het noordelijk gedeelte van het plangebied Huizum-West, alsmede vast stelling voorbereidingsbesluit voor het plangebied Recreatiegebied Kalverdijkje (bijlage no. 400). 9. Ontwerp-uitwerkingsvoorschrift 2e fase Camminghaburen (bijlage no. 375). 10. Ontwerp-uitwerkingsvoorschrift voor en grondverkoop in deelgebied IIIC van Camminghaburen (bijlage no. 376)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1