RAADSVERGADERING van maandag, 3 november 1980. buurt zal bouwen. Niet Sint Joseph maar Patrimonium zal dit doen. Ik zeg dit even, opdat de grond- aanbieding niet naar de verkeerde woningcorporatie gaat. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de door de heer Knol genoemde correctie. Punt 44 (bijlage no. 406). Benoemen leden van het bestuur van de Stichting tot beheer en exploitatie van de Théskinkerij Prinse- tün en het complex Zalen Schaaf. Voordracht van de Culturele Raad: 1vacature E. van der Schaaf: a. de heer E. van der Schaaf te Leeuwarden; b. de heer H. Plantinga te Grouw. Benoemd wordt de heer Van der Schaaf met 33 stemmen (1 stem blanco). Voordracht van burgemeester en wethouders: 2. vacature G. Massolt-Jurgens: a. mevrouw G. Massolt-Jurgens; b. mevrouw M. Bakker-van Diermen. Benoemd wordt mevrouw Massolt-Jurgens met 32 stemmen (mevrouw Bakker-van Diermen 1 stem; 1 stem blanco) 3. vacature R. Burg: a. de heer R. Burg; b. de heer J.S. van Gelder. Benoemd wordt de heer Burg met 33 stemmen (1 stem blanco). De heren Knol en Bijkersma vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 21.00 uur, de vergadering. "7 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 3 november 1980. Aanwezig 37 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, M.A. van Dijk-van Terwisga, H.J. de Haan- Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising (tot 22.30 uur), J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts (tot de tweede pauze), D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schagen, N. Sterk (vanaf de eerste pauze tot 22.15 uur), P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, W. Braaksma, plv. hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplan ning en Organisatie, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de tweede pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Alge mene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Raadsad- viescommissie voor de bezwaar- en de beroepschriften (tot 19.45 uur), en R. Smit, ambtenaar van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden (tot de tweede pauze). Te behandelen punten: 1Mededelingen 2. Beslissing over het in behandeling nemen van een voorstel van de raadsleden mevrouw J. van der Werf en de heer P.D. van der Wal. 2a. Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van Vermeulen Bouwstoffen BV (bijlage no. 446). 2b. Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de heer L.J. Kinderman (bijlage no. 447). 2c. Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de Unie van Vrijwilligers Open Bejaarden- werk uit Wirdum (bijlage no. 448). 3. Aankoop van een tussen de Noordersingel en de Looijerstraat gelegen perceelsgedeelte (bijlage no. 420). 4. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 425). 5. Verkoop van een tot de Ritsumastraat behorende grondstrook aan de Staat der Nederlanden (bij lage no. 421) 6. Uitgifte in erfpacht van een ten noorden van de Holstmeerweg gelegen terrein aan het Woonwa genschap Friesland, gevestigd te Drachten (bijlage no. 417). 7. Ontbinden van de met J. van der Heide en J. Hoitsma gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een aan de Uiterdijksterweg gelegen perceel bouwterrein (bijlage no. 424).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1