RAADSVERGADERING van maandag, 24 november 1980. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 24 november 1980. Aanwezig 37 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, M.A. van Dijk-van Terwisga, H.J. de Haan- Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens (tot de tweede pauze) J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A.Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist (vanaf 20.25 uur)G.F. Eijgelaar (weth.)ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve (tot 23.20 uur), H. Jansma, J.F. Janssen (vanaf 20.00 uur), C. de Jong (vanaf 19.35 uur), J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren A.G. Appelman, ambtenaar van de afdeling Plantsoenen van de Dienst Stadsontwikkeling (tot de tweede pauze), G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaangelegenheden, J. van Reijendam, hoofd van de afdeling Plantsoenen van de Dienst Stads ontwikkeling (tot de tweede pauze), en dr. ir. T.M. de Jong en ir. A.R. Oostra, medewerkers van het adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving Stad en Landschap BV (tot de tweede pauze). Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 22 september 1980. 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 479). 4. Aankoop van een aantal onder Deinum gelegen percelen/perceelsgedeelten weiland (bijlage no. 453). 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 477). 6. Verkoop van een ten noorden van en aan de Aylvastraat gelegen perceel grond (bijlage no. 485). 7. Verkoop van een ten westen van de Julianalaan gelegen perceel bouwterrein aan de Vereniging voor protestants-christelijk beroepsonderwijs Leeuwarden (bijlage no. 491). 8. Aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot ten westen van de Mr. P.J. Troel- straweg gelegen onroerend goed (bijlage no. 463). 9. Plan 1981-1985 en programma 1981 kinderdagverblijven en de van toepassing verklaring van de procedureverordening specifiek welzijn op het terrein van de kinderdagverblijven (bijlage no. 488). 10. Verdagen beslissing omtrent vaststellen van het bestemmingsplan Lekkum-De Greate Houten (bij lage no. 464)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1