1 Verslag van de handelingen yan de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 15 december 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 15 december 1980, aanvang 14.00 uur. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, M.A. van Dijk-van Terwisga, H.J. de Haan- Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijge- laar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, J.F. Janssen, C. de Jong (vanaf 14.15 uur), J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijp- ma (weth.), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: de heren H. ten Hoeve en H. Jansma. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, drs. H. Sik- kema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en C. IJsbrandij, hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen. Te behandelen punten: 1. Beleidsplan 1981-1985 en begrotingen 1981 (bijlage no. 348). a. algemene en financiële beschouwingen; b. punten genoemd in bijlage no. 494; c. rapportage inzake het onderzoek naar het instellen van een gemeentelijke rekenkamer (bijlage no. 416); d. vaststellen van het beleidsplan 1981-1985; e. vaststellen van de gemeentebegroting 1981 en van de begrotingen van de takken van dienst (incl. een aantal wijzigingsbesluiten) 2. Routine-investeringen van de algemene dienst en van diverse takken van dienst voor het dienst jaar 1981 (bijlage no. 492). 3. Wijzigen Verordening onroerend-goedbelastingen (bijlage no. 495). 4. Nota erfpacht 1980 (bijlage no. 493). 5. Bestemming meerwaarde bij uitgifte in erfpacht (bijlage no. 503). 6. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 498). 7. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 501). 8. Verkoop van een zestal ten noorden van de Spanjaardslaan gelegen perceeltjes grond (bijlage no. 499).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1