SKfti i Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 12 januari 1981. RAADSVERGADERING van maandag, 12 januari 1981. Aanwezig 33 leden. PvdA: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, C.J.M. Otsen, G. Visscher- Bouwer en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising (tot 23.20 uur), drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts, H. ten Hoeve, J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijer- hof, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk en G. de Vries (weth.). CDA': de dames AWillemsma-de Jong en J. E.M.T. Zondag-Demes en de heren T.A. Boelens, G.F. Eijgelaar (weth.), D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD: de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer (tot 20.30 uur) en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P. D. van der Wal. Afwezig: mevrouw J. de Jong (D'66), de heren W. Miedema en mr. H.S. Pruiksma (beiden CDA) en de heer J. Schagen (PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, drs. H. Sik- kema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en ir. J. van Rooijen, directeur van de Dienst voor Reiniging en Brandweer (vanaf de pauze). Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 13 en 15 oktober 1980. 8 2. Mededelingen. 8 3. Verdagen beslissing op beroepschrift van M. Bootsma te Leeu warden tegen weigering van een bouwvergunning. 8 10 4. Aankoop van de panden Camstraburen 55 en 95. 30 10 5. Aankoop van een ten zuiden van de Tijnjedijk gelegen per ceeltje grond. 17 10 6. Verkoop erfpachtsgrond. 9 10 7. Verkoop erfpachtsgrond en aangrenzende perceelsgedeelten, alsmede uitgifte in erfpacht van perceelsgedeelten, in Blok Zwart van het rehabilitatiegebied Oldegalile├źn. 18 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 1