3 punt omschrijving bijlage blz. 8. Aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot ten oosten van de Verlengde Schrans en ten zuiden van de Ey- singastraat gelegen onroerend goed. 144 6 9. Ontbinden van de met R. van de Witte te Leeuwarden gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een eerder in erfpacht uit gegeven perceel grond. 122 6 10. Ontbinden van de met Miedema Sanitair BV, gevestigd te Leeuwarden, gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een ten noorden van de Tijnjedijk gelegen perceel bouwterrein. 146 6 11 Vestiging van een erfdienstbaarheid van voet- en kruipad op het bij de gemeente Leeuwarden in eigendom zijnde perceel grond met opstallen, plaatselijk gemerkt Huizum-Dorp 100. 123 6 12. Preadvies inzake de situatie betreffende het perceel Buorren 25 te Goutum. 119 31 13. Vaststellen van het bestemmingsplan Schoolstraat e.o. 137 31 en 48 14. Vaststellen van het bestemmingsplan Bonifatiuskerk/Turf- markt. 136 40 15. Voorbereiding van een uitvoerings- en bestemmingsplan voor het gebied Minnemastraat-Over de Kelders. 127 45 16. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening voor de plangebieden Minnemastraat en Over de Kelders, het plangebied Aldlan-Oost IIA, een perceel ge legen ten zuiden van de Julianalaan en het perceel Gaspeldoorn straat 1-3, alsmede verlenging van het voorbereidingsbesluit voor de plangebieden Cambuursterpad e.o., Molenpad e.o., Achter de Hoven, Zeeheldenbuurt en Vliet-Welgelegen II. 140 45 17. Riolering Nieuwestad-zuidzijde en St. Jacobsstraat. 142 45 18. Vaststellen van de opzet voor de aansluiting van de zuidtan gent op rijksweg N32. 131 45 19. Uitgifte in erfpacht, gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht, van de percelen met opstallen Berliku- mermarkt 15 en Ossekop 2 en 2a. 148 46 20. Beschikbaar stellen krediet voor de warmwatervoorziening bij het complex 13 woningen Sacramentsstraat. 130 46 21. Wijkgezondheidscentrum Camminghaburen. 138 22 22. Gemeentelijke medewerking bij het stichten van een clubhuis door de kaatsvereniging Reitsje Him en de korfbalvereniging Meeuwen op het sportveld te Lekkum. 141 46 23. Gemeentelijke medewerking bij het totstandbrengen van een accommodatie ten behoeve van de Vereniging van Duitse Her dershonden, Kringgroep Frisiana. 133 46 De agendapunten met een worden behandeld in het verslag van 31 maart 1981 punt omschrijving bijlage blz. 124. Gemeenschappelijke regeling subsidiëring Stichting Beeldende Kunst Friesland en Verordening kunstuitleen Friesland. 143 46 ■25. Regeling bruikleen tegelverzameling J.W. N. van Achterbergh. 150 46 ftó. Maatregelen ten gevolge van de wateroverlast in de tegelkelder van het museum Het Princessehof151 46 27. Verbouw Kreativiteitscentrum. 135 46 28. Goedkeuren begroting 1981 van de Stichting Kreativiteits centrum Leeuwarden. 134 46 29. Vaststellen Bibliotheekplan 1983-1985. 132 46 30. Brief van de Federatie Bouw- en Houtbonden. 152 46 31 Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitenge woon onderwijs 1967, en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. 125 47 32. Eigendomsoverdracht van enige schoolgebouwen met bijbeho rende terreinen aan de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden te Leeuwarden. 128 47 Fusie Wopke Eekhoffschool-Stedelijke Scholengemeenschap atheneum-havo. 139 6 Benoemen van een rector van de Stedelijke Scholengemeen schap mavo-havo-atheneum50 3A, Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling en de Gemeentelijke Sociale Dienst voor het dienstjaar 1981145 47 Benoemen van: a. hoofd experimentele basisschool, Plataanschool; 120 50 b. directeur Perkschool (openbare school voor mavo). 129 50 De agendapunten met een worden behandeld in het verslag van 31 maart 1981. De Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom op deze vergadering van de raad. Wij hebben een lange agenda af te werken en daarom stel ik u voor meteen met de werkzaamheden te beginnen. Ik stel verder voor agendapunt 33, fusie Wopke Eekhoffschool-Stedelijke Scholengemeenschap at i.neum-havo, na agendapunt 11 te behandelen. Ik heb namelijk begrepen dat er tamelijk veel men sen naar deze raadzaal zijn gekomen om de discussie over punt 33 te volgen. Het voorstel tot fusie is een van de laatste punten van de agenda en als wij het overeenkomstig de oorspronkelijke volgorde zei ën behandelen, zijn de belangstellenden gedwongen om wellicht tot middernacht op de publie ke ibune te blijven zitten. Ik constateer dat de raad met dit voorstel instemt. Mevrouw Otsen: Alvorens u met de behandeling van de agendapunten begint, verzoek ik u mij he woord te geven. Inspelend op de actualiteit wil ik een opmerking maken over de vrouwenstaking di vandaag wordt gehouden. De Voorzitter: U mag alleen een punt van orde naar voren brengen. U kunt nu geen problemen ao i de orde stellen. Dat kan echt niet. Mevrouw Otsen: Ik wil u om een korte schorsing verzoeken, om handtekeningen te verzamelen in V€ aand met de solidariteitsactie die vrouwen in heel het land houden met het oog op het aannemen vbn het abortusvoorstel in de Eerste Kamer.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 2