2 punt omschrijving bijlage blz. 8. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Cammingha- buren Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein aan L.J. Hoogesteger te Leeuwarden. 194 3 9. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Cammingha- buren deelgebied II gelegen perceel bouwterrein aan Bouw- en Aannemersbedrijf T. Jellema en Zn. BV te Leeuwarden. 192 3 10. Verkoop bouwgrond aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 197 4 11Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimte lijke ordening voor het zuidoostelijk deel van het plangebied De Magere Weide. 196 6 12. Ontsluiting kantorenterreinen in het plangebied Huizum-Sixma c.a. 199 6 13. Woonomgevingverbetering Huizum-Dorp. 198 6 14. Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een aantal informatiepunten bij het begin van de wijken en een systeem van parkeerverwijzing. 201 3 en 6 15. Elfde aanvul lende ontwerp-lijst van beschermde monumenten en het afbreken van het pand Verlengde Schrans 41203 7 16. Voortgang gesubsidieerde woningbouw. 200 8 17. Beschikbaar stellen van kredieten voor de bouw van een afde ling Dagbehandeling en het treffen van interimvoorzieningen ten behoeve van de Dienst voor de Gezondheidszorg. 202 10 18. Intrekken raadsbesluit met betrekking tot de aanleg van een windhondenrenbaan in het sportpark Aldlan. 189 10 19. Verlenging kampeerseizoen camping De Kleine Wielen. 190 10 20. Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920 en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. 204 1 0 21. Vaststellen van de bedragen, bedoeld in artikel 88, le lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs over het jaar 1976 voor: a. de gemeentelijke scholen voor mavo; b. de Stedelijke Scholengemeenschap voor atheneum en havo; c. het Stedelijk Gymnasium; d. de Gemeentelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters. 185 10 22. Beleidsnota Integratie openbaar kleuter- en gewoon lager on derwijs. 186 10 23. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de Dienst voor de Gezondheidszorg, de Dienst voor Reiniging en Brandweer en de Dienst Stadsontwikkeling voor het dienstjaar 1981. 205 18 De Voorzitter: Dames en heren, ik heet u allen hartelijk welkom op deze vergadering van de raad en stel voor dat wij met onze werkzaamheden een aanvang nemen. 3 De heer Bijkersma: Ik vraag uw aandacht voor een punt van orde. Op de agenda staan enkele pun ten, waarvan de mappen met de ter inzage te leggen stukken vorige week maandag niet aanwezig wa ren. Agendapunt 14 omvat het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een aantal infor matiepunten bij het begin van de wijken en een systeem van parkeerverwijzing. De parkeerverwijzing in de binnenstad is gebaseerd op enkele punten uit een in dezen uitgebracht rapport. Ik heb dit rap port niet kunnen bestuderen en daarom verzoek ik u in ieder geval agendapunt 14 niet in deze maar in de volgende raadsvergadering te behandelen, opdat wij wel in de gelegenheid zijn om het rapport te bestuderen De Voorzitter: Is dit het enige punt waarop u zich onvoldoende hebt kunnen oriënteren? (De heer Bijkersma: Dit punt was voor mij zeer belangrijk, want ik heb er al vaker het woord over gevoerd.) Ik vraag niet of dit punt belangrijk is of niet, ik vraag alleen of dit punt het enige punt is waarover de raad zich onvoldoende heeft kunnen oriënteren. Wordt de mening van de heer Bijkersma gedeeld dat agendapunt 14 drie weken moet worden uitgesteld? Ik constateer dat niemand bezwaar heeft tegen dit uitstel. Dan komt het betreffende punt bij de lange agenda van de volgende vergadering. Punt 1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 2. Rondgezonden mededelingen. Sub A en B. De berichten worden voor kennisgeving aangenomen. Sub C, D en E. Het verzoek en de brieven worden in handen van b. en w. gesteld om preadvies. Sub F. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punten 3 t.e.m. 7 (bijlagen nrs. 193, 188, 195, 187 en 191). 7hstwordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Punt 8 (bijlage nr. 194). De Voorzitter: Dit agendapunt luidt: Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Cammingha- buren Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein aan II. Hoogesteger te Leeuwarden. De heer Bijkersma: Mijn fractie wenst te worden geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd op grond van de ons inziens oneigenlijke selectiemethode. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat de dames M.A, van Dijk-van'Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma wensen te worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. Punt 9 (bijlage nr. 192). De Voorzitter: Thans is aan de orde de verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Cammingha- buren deelgebied II gelegen perceel bouwterrein aan Bouw- en Aannemersbedrijf T. Jellema en Zn. BV te Leeuwarden. De heer Bijkersma: Mijn fractie verklaart zich tegen artikel 8 van de verkoopvoorwaarden, omdat

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 2