dit artikel een vrije vestiging in de weg staat. Dit tegenstemmen heeft niets te maken met het zondheidscentrum. 'ijkge Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma wensen te worden geacht tegen artikel 8 van de verkoopvoorwaarden te hebben gestemd. De heer De Jong is inmiddels ter vergadering gekomen. Punt 10 (bijlage nr. 197). De Voorzitter: Dit agendapunt luidt: Verkoop bouwgrond aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, De heer Bijkersma: In de voorlaatste alinea van bijlage nr. 197 staat: "Wij mogen aannemen dat onze grondaanbieding in de vergadering van 8 mei a.s. van de Centrale Beleggingsraad van het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zal worden geaccepteerd." Deze zin riep enige vraagtekens op. II vroeg mij af wat met deze zin werd bedoeld. Heeft het ABP nog niet in deze verkoop toegestemd? Zijr er geen onderhandelingen geweest? Daarop doorgaande, viel mij in de overeenkomst met het ABP de vi gende zin op, onderaan de eerste bladzijde van het bij dit voorstel behorende besluit: "...en daarbij al die voorzieningen van bouwkundige aard te treffen of te doen treffen waardoor de stadsverwarming te allen tijde naar behoren kan functioneren." De bij andere punten ter inzage gelegde stukken heb ik wat dit onderwerp betreft bestudeerd en ik heb tevens informatie bij Frigas ingewonnen. Bij het lezen van de verschillende rapporten verwon derde ik mij over een bepaald facet. In het oorspronkelijke plan voor de stadsverwarming in Cammin- ghaburen is het college namelijk uitgegaan van een bedrag van 480,voor aansluitkosten, door de eigenaar van de aan te sluiten woning te betalen. U kunt dit bedrag terugvinden in het verslag van de besprekingen, in verband met de aansluiting, door de Bouwmaatschappij Leeuwarden met de Commis sie voor de Stadsverwarming onder voorzitterschap van wethouder Eijgelaar. In die besprekingen werd gesteld dat de aansluitkosten oorspronkelijk een bedrag van 480,beliepen. Nu blijkt echter in die onderhandelingen dat de aansluitkosten helemaal niet 480,bedragen, maar 1 .850,een heel groot verschil dus. Het ABP, die de bouw van dit project heeft overgenomen, wilde die door het col lege geoffreerde aansluitkosten ten bedrage van 1.850,niet accepteren. Toen ging het spek natuurlijk ergens stinken, want er was een groot verschil met de aanvankelijk door het college geof freerde aansluitkosten, die in de oorspronkelijke berekeningen ten behoeve van de aanleg van stadsver warming naar voren zijn gekomen. Nu blijkt plotseling dat deze aansluitkosten veel hoger zijn. Het ABP wenste deze hoge kosten niet te betalen. Daarover zijn in Utrecht conferenties belegd, door de Commissie voor de Stadsverwarming en door de directeur van Frigas en andere mensen. Men is toen tot de conclusie gekomen dat het ABP misschien wel 725,voor de aansluiting wilde aanvaarden, maar per se niet het resterende bedrag van 1 125, Als men nu in de besluitenlijst van b. en w. van 31 maart jl. kijkt, dan besluiten b. en w. naar aanleiding van een heleboel heen-en-weer-geschrijf tussen het ABP en Frigas bij punt 41 dat de aan- sluitkostenbijdrage in alle gevallen wordt gehandhaafd op 1 .850,--. Daaruit blijkt dus dat de oor spronkelijke raming van 480,helemaal fout is geweest. Vervolgens staat er: "In verband met in het verleden gemaakte afspraken de aansluitkostenbijdrage voor wat betreft het complex van 157 woningen, te bouwen door de Bouwmaatschappij Leeuwarden BV ten behoeve van het ABP, en het complex van 55 woningen, te bouwen door de Bouwmaatschappij Leeuwarden ten behoeve van de Stichting Bijzondere Woonvormen, te stellen op 725,per woning." In de derde plaats wordt dan nog besloten de te ver strekken tegemoetkoming van 1 .125,per woning ten laste te brengen van het project stadsverwar ming. Ik kom dan toe aan een aantal vragen. Het college heeft besloten het verschil in hoogte van de aansluitkostenbi jdrage in de vorm van een korting aan het ABP terug te geven. Ik vraag mij af van wel ke begrotingspost het college dit geld afhaalt. Hoe kan het college de aansluitkosten voor het ABP en voor de Stichting Bijzondere Woonvormen subsidiëren? Het college zegt dat het dit wel moest doen op grond van vroeger gemaakte afspraken. Mijn tweede vraag is dus: welke afspraken heeft het college ge maakt? Door wie zijn die afspraken gemaakt? Ik vraag mij ook af waarom het college is voorbijgegaan aan de notitie van de afdeling EBO, die toch hiertegen waarschuwt. De afdeling EBO zegt namelijk dat in de eerste plaats het zich beroeper op een eerdere informatie aanvechtbaar is. Dat heeft het college verder niet bestreden, maar misschien heeft het college wel redenen daartoe. Vervolgens zegt de afdeling EBO dat voor de ongeveer 250 wo ningen van de woningcorporaties eveneens forse bijdragen uit de bus kunnen komen, in verband met de gevorderde bouw. Een tegemoetkoming in de aansluitkosten daar is onontkoombaar, zegt de afde- tg. Dit betekent dus dat niet alleen de aansluitkosten voor het ABP en de Stichting Bijzondere Woon vormen worden "gesubsidieerd", maar dat er nog meer tegemoetkomingen zullen volgen. Ik denk overi gens dat dit terecht is, want als u aan één instantie deze tegemoetkoming geeft en u zou het een ande re instantie niet geven, dan wordt er naar mijn mening een grote rechtsongelijkheid geschapen. Ik zou niet weten waarom het ABP en de Stichting Bijzondere Woonvormen wel deze tegemoetkoming moeten krijgen en een particulier of een bouwfirma niet. Het lijkt mij dat het college niet met deze handel- ijze uit de voeten zal kunnen en dat dit zeker zal worden aangevochten. Ik vraag het college welke gevolgen een en ander heeft voor de verdere bouw met de daaraan verbonden aansluitkosten. Het college heeft gezegd dat er afspraken met het ABP zijn gemaakt. Zijn er ook afspraken ge maakt met de Stichting Bijzondere Woonvormen? Kortom, in dit hele besluit is een versluierde subsi dieverlening opgenomen die bij mij vraagtekens oproept. De heer Eijgelaar (weth.): Ik moet eerlijk zeggen dat ik van het hele verhaal van de heer Bijker sma nauwelijks iets snap. Toch zal ik proberen er iets van te zeggen. Het verhaal van de heer Bijker sma heeft niets maar dan ook niets te maken met het voorliggende voorstel. Hij mag wat mij betreft zijn verhaal wel aan dit voorstel ophangen, maar hij had het antwoord op zijn vragen ook wel direct en op een andere wijze te weten kunnen komen. Als de heer Bijkersma overigens op een dergelijke wijze citeert uit ter inzage gelegde stukken, dan heb ik daar ernstig bezwaar tegen. !k zal uiteenzetten hoe de situatie in werkelijkheid is. Er is niet een bedrag van 480,geof freerd als bijdrage in de aansluitkosten voor stadsverwarming. Dit bedrag is in het verleden indicatief door Frigas genoemd. Toen echter de Bouwmaatschappij Leeuwarden BV niet in staat bleek te zijn om een x-aantal woningen in het betreffende deelgebied te realiseren, althans dat niet wilde doen, al thans daarvoor een belegger vond, heeft deze bouwmaatschappij het plan, zoals dat er lag, overge dragen. In dat plan was rekening gehouden met het indicatief genoemde bedrag van 480, Toen de raad hier heeft vastgesteld dat de aansluitkosten niet op dat bedrag maar op een hoger bedrag zou den moeten worden gesteld - de raad weet waarom dat is gebeurd en is daarmee unaniem akkoord ge gaan -, ontstond het probleem dat het ABP gerekend had op een bedrag van 480, Het ABP zei dat het hogere bedrag niet in de exploitatieopzet voor de te bouwen woningen paste. Men wenste daarom een gesprek met ons. Tussen vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden en Frigas en vertegen woordigers van het ABP en de Bouwmaatschappij Leeuwarden BV is toen een gesprek gevoerd. Voor het op papier bestaande project van 157 te bouwen woningen en voor de 55 door de Stichting Bijzondere Woonvormen te realiseren woningen is toen een andere regeling getroffen, om de woningbouw in het betreffende deelgebied van Camminghaburen niet te stagneren. Ook voor de door de woningcorpora ties te bouwen woningen zal een aparte regeling moeten worden getroffen. Wij hebben de aansluitkos- tenbijdrage voor dat project nog niet vastgesteld, maar wij gaan ook bij dat project uit van een be drag van 1.850, Wij hopen dat daarmee in deze aanloopperiode de problemen zullen worden op gelost. Voor alle hierna te bouwen woningen zal het aansluittarief van 1 .850,gelden. Een en ander heeft niets te maken met rechtsongelijkheid, maar alleen maar met aanlooprisico's. Men kan van bepaalde bouwers, die plannen hebben ontwikkeld en daarmee in een zo ver gevorderd stadium zijn dat de plannen gerealiseerd moeten worden, moeilijk verlangen dat alles precies volgens de later vastgestelde regels wordt ingevuld. Dit is het hele verhaal en daar is volgens mij niets onre gelmatigs bij De heer Bijkersma vroeg nog ten laste waarvan deze tegemoetkoming komt. Welnu, ten laste van het project stadsverwarming. De Voorzitter: Wellicht kan wethouder Rijpma ingaan op de vragen van de heer Bijkersma over de verkoop zelf. De heer Rijpma (weth.): De vragen zijn niet aan mij gesteld, want het ging over stadsverwarming, maar ik zal het volgende zeggen. Ter wille van de voortgang van het bouwproject is deze raadsbrief in deze vorm nu aan de raad voorgelegd. Inmiddels is de vergadering van 8 mei geweest en de Cen trale Beleggingsraad van het ABP heeft de grondaanbieding geaccepteerd. De heer Bijkersma: Ik ben een beetje geschrokken van de woorden van wethouder Eijgelaar, toen hij zei ernstig bezwaar te maken tegen het feit dat ik in deze vergadering uit brieven en notities ci teerde. De brieven en de notities lagen in de Leeskamer in de blauwe map ter inzage. Openbaar.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 3