26 28. 2 punt omschrijving 6. Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van J.E. van Bergen te Leeuwarden. 15. Beleidsnota stadsvernieuwing. bijlage 263 7. Verdagen beslissing op beroep van mevrouw A.M.J.M. Meyer te Leeuwarden tegen weigering van een bouwvergunning. 248 8. Aankoop diverse percelen. 252 9. Aankoop van een ten noorden van het Bisschopsrak gelegen grondstrook. 254 10. Aankoop van twee in het recreatiegebied De Groene Ster gelegen percelen gras- en rietland. 240 11. Verkoop erfpachtsgrond. 253 12. Ontbinden van een koopovereenkomst met betrekking tot een in het ontwerp- uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein. 243 13. Overdracht van het natuurgebied ten oosten van de Grote Wielen e.o. in het Groene-Stergebied aan It Fryske Gea. 265 14. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het plangebied Rengerspark, voor het gebied ten zuiden van de Begonia straat, gelegen tussen de Primulastraat en de Goudsbloemstraat, alsmede voor het gebied ten oosten van de Bilderdijkstraat, gelegen tussen de Nicolaas Beetsstraat en de Van Lennepstraat. 268 206 16. Aanwijzing tot stadsvernieuwingsgebied van en vaststellen van het uitvoe ringsplan voor Camstraburen-Zuid. 260 17. Vaststelling van het uitvoeringsplan voor het gebied Rondom de Grote Kerk. 257 18. Preadvies met betrekking tot de brief van de Belangenvereniging Oranjewijk Leeuwarden d.d. 14 mei 1981259 19. Ontwikkelingen met betrekking tot het terrein Sint Jacobsstraat/hoek Gou verneursplein. 255 20. Uitvoering stadsvernieuwingsplan Oldegalileën. 244 21Verkoop van het perceel grond met opstallen Groningerstraatweg 171 en 171a aan de Noordelijke Stichting Voorzieningen Lichamelijk Gehandicapten. 229 22. Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de rehabilitatie van het pand Grote Kerkstraat 75. 245 23. Het scheppen van een overlegstructuur met de huurders van het Gemeentelijk Woningbedrijf. 250 24. Aanpassing van de Huurverordening gemeente Leeuwarden 1977, de Verorde ning tot instelling van de Commissie voor het Woningbedrijf en van de Veror dening beheersbevoegdheden Commissie voor het Woningbedrijf. 249 25. Vaststelling van een Af valstoffen verordening. 256 3 pt 27. I9- 1°. 31. «2. 33. omschrijving Nagekomen subsidieverzoeken in het kader van de rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk voor het jaar 1981 Subsidiëring activiteiten in de binnenstad. Aanpassing gebouwencomplex Theeschenkerij Prinsentuin. Wijzigen: a. Verordening op de heffing en invordering van lesgeld voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden; b. Verordening Gemeentelijk Muziekinstituut. Wijzigen Bezoldigingsverordening 1960. Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920. Stichten van een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Arendstuinschool openbare MLK-school. Wijzigen Verordening op de heffing en invordering van cursusgeld voor het volgen van onderwijs aan gemeentelijke avondscholen, dag-/avondscholen en cursussen. bijlage 264 247 251 blz. 35 41 41 27 37 33c Wijzigen Verordening onroerend-goedbelastingen. 34. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woning bedrijf en de Dienst Stadsontwikkeling voor het dienstjaar 1981. 35. Benoemen van: a. een lid van de Raad voor Culturele Aangelegenheden; b. twee leden van het bestuur van de Woningstichting Leeuwarden-Leeuwar- deradeel. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de raad mevrouw H.A. Munsterman-Schotsman. 258 242 241 246 269 271 270 266 267 41 38 4 38 41 41 41 37 17 en De Voorzitter: Dames en heren, ik heet u allen van harte welkom op deze vergadering. Wij hebben voor het begin van de vergadering met genoegen kunnen luisteren naar het draaiorgel spel dat op initia tief van de bewoners van de St. Jacobsstraat ten gehore werd gebracht. De rust is nu weergekeerd en daarom stel ik voor met onze werkzaamheden te beginnen. in afwijking van de normale gang van zaken stel ik voor om vanavond eerst de punten 31 t/m 33 te fcehandelen en daarna punt 19. Vervolgens proberen wij weer de volgorde van de agenda aan te houden. Ik constateer dat niemand hier bezwaar tegen heeft. 32 33 35 41 int {1 (bijlage nr. 241 ,h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 32 (bijlage nr. 246). De Voorzitter: Dit agendapunt luidt: Stichten van een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Arendstuinschool, openbare MLK-school. De hear Miedema? Yn de wyk Aldlan is hjiroer wat ungerêstens untstien. Dy ungerêstens is miskien net terjocht. Wy hawwe altyd witten dat dit terrein beboud wurde soe. Dochs haw ik de yndruk dat de bou fan dizze skoal Ie ofwykt fan it bestimmingsplan. Yn it bestimmingsplan wurde nammentlik wol fer-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 2