12 De heer Van der Wal: De voorzitter doet de brief eigenlijk af als ging het om een procedurekwestie, In de raadsbrief wordt echter ook ingegaan op de bestemmingen, architectuur en inrichting van het ge bied. Eveneens houden leden van de raad in hun reacties planinhoudelijke beschouwingen. De heer Miedema heeft dit ook gedaan. Heel minimaal, zoals bij hem gebruikelijk, maar hij doet het wel. Bo vendien lag een behoorlijk dikke map met tekeningen ter inzage, die kennelijk meervoudig te interpre teren waren. Dit feit op zich was al een rechtvaardiging om over planinhoudelijke zaken te spreken. De voorzitter stelt dat de motie van PAL geen nut zou hebben. Waar gaat het hier om? B. en w. hebben kennis gegeven van een op zich juiste handelwijze, dat wil ik graag toegeven. Naar mijn me ning is dit ook in de motie tot uiting gekomen met de woorden "onder goedkeuring van het standpunt var het college van b. en w." Als men de handelwijze van b. en w. volgt, wordt de grond per 1 april 1982 teruggeleverd. Naar onze mening moet de gemeente op het moment dat de grond is teruggeleverd, dus als zij weer eigenaar is, plannen klaar hebben liggen om een project te realiseren. Onze motie is der halve een normaal en nuttig voortvloeisel uit het standpunt van b. en w. De heer Ten Hoeve zegt, waarschijnlijk tegen beter weten in, dat het andere deel van zijn fractie - waar hij wel voor spreekt maar waar hij het niet mee eens is - niet met minder genoegen neemt dan wat nu ter tafel ligt. Hoe vaak heb ik dat eerder gehoord? Zeker een keer of vier, vijf. Dit is toch wel het allerlaatste, mijnheer de voorzitter, werd dan heel gedwee gezegd. Elke keer ging men toch weer om. Een dergelijke uitlating, die ik de heer Ten Hoeve persoonlijk niet kwalijk neem omdat hij er zelf ook niet in gelooft, valt in het niet. De heer Miedema is zo blij met het PGGM. Ik mag aannemen dat de heer Miedema geen landelijke weekbladen leest, anders zou hij niet zo blij zijn met dit fonds, dat een groot deel van zijn gelden in speculatie-objecten in vakantieoorden zoekbrengt en daarbij erg dikke verliezen lijdt. Zo blij hoeven wij derhalve niet te zijn met dit pensioenfonds, dat pensioengelden van zijn leden ergens anders op maakt. Het overgrote deel van het terrein is wel van de gemeente. Hoogstens drie kaveltjes - ik schat minder dan 20% van het hele gebied - zijn of waren in particuliere handen. De heer Miedema ziet geer kans om op het bedoelde terrein een ander project van de grond te laten komen. Dat is dan zijn gebrek aan fantasie. Hij is beter in het spreken tegen de publieke tribune, als hij weet dat die op zijn hand is, dan dat hij met wat fantasie.(De hear Miedema: Ik haw hjir dochs wat muoite mei. Lit de hear Van der Wal no ris réeel sizze wat hy dan wol bouwe wol. Hy bliuwt och sa faach. Hy moat sizze wat hy wol Ik zal u precies zeggen wat de mogelijkheden zijn. De gemeente krijgt de grond terug voor 76.000,De parkeerplaatsen, die bij de eerste verkoop zouden worden gerealiseerd, worden niet ten behoeve van het stadhuis gerealiseerd, maar ten behoeve van de kantoren. De heer Miedema is het daar wel mee eens. Kortom, de openbare parkeergelegenheid is toch al van de baan. Ik kan het u voor rekenen, rekent u toch even mee. (De hear Miedema: De iepenbiere parkearplakken binne net fan de baan.) (De Voorzitter: Misschien kunt u in de pauze samen even rekenen.) Dit punt had bijvoorbeeld heel goed in de Commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde kunnen worden gesteld. Wat dan over blijft, is een grondprijs die zo laag is dat op het terrein sociale woningbouw, zoals ook bij de handels drukkerij Perkswal, met kleinere buurtgerichte winkels zou kunnen worden gerealiseerd. Ik ben het met de heer Ten Hoeve eens dat de thans geplande zeer grote winkels de winkelbanaan schade zullen toe brengen. De grond is voor ons zo'n 76.000,waard. Waarom zou er tegen een grondprijs, die prak tisch nihil is, geen sociale woningbouw op die plaats kunnen worden gerealiseerd? Waarom zou binnen een half jaar geen plan in premie-A- en woningwetwoningen te realiseren zijn? Laat het iets langer gaan duren; ellende hebben wij nu toch al genoeg gehad. Mede dank zij de verantwoordelijkheid van de heer Miedema. Hij is een van de hoofdschuldigen voor het feit dat het zo'n chaos is op het terrein Sint Jacobsstraat. (De hear Mi4dema: Dat akseptearje ik net, teminsten net fan dy!) Als u deze opmer king met argumenten onderbouwt, dan valt er misschien over te discussiëren. Naar de mening van de WD staan wij met de rug tegen de muur. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Als wij ervoor zorgen dat het terrein tijdelijk wordt opgeknapt, daarna snel een bouwvereni ging in de arm nemen om op het terrein sociale woningbouw - u weet wel: "binnenstad-woonstad" - te realiseren met enige kleine winkels, dan kunnen wij in de Sint Jacobsstraat een prachtig aangepast plan krijgen, zoals ook elders in de binnenstad is gerealiseerd. Dat beoogt een deel van de motie. Mocht het niet mogelijk zijn sociale woningbouw te realiseren, dan moeten wij inderdaad een einde maken aan de rotzooi. Ik handhaaf daarom de motie. De heer Boelens is inmiddels ter vergadering gekomen. Mevrouw De Jong: Ik wil naar de WD toe nog even onderstrepen dat ik het dikke miljoen, dat tus sen de verkoop is blijven hangen, blijf zien als groffe grondspeculatie. Ik kan het niet anders zien dan 13 dat met de motie van de heer Miedema deze grondspeculatie wordt getolereerd, in ieder geval gladge streken. De heer Miedema zegt blij te zijn met een pensioenfonds dat een plan wil ontwikkelen. Ik zou eraan willen toevoegen dat het terrein nog niet is bebouwd. Ook wij willen het gat aan de Sint Jacobs straat graag dichten, maar niet in ruil voor alle principes en tegen elke prijs. De heer De Jong: Mag ik via u, mijnheer de voorzitter, een misverstand uit de weg ruimen? De heer Ten Hoeve schijnt te denken dat ik uitsluitend in deze raad zit voor het behoud van de winkelba naan. Dit is niet het geval. De Voorzitter: Na de verklaring van de heer Miedema over de bouwvergunning kunnen wij met punt b van zijn motie wel leven, dus daar discussiëren wij verder niet over. Ik breng thans de motie in stem ming die door de heren Miedema en De Jong is ingediend. De motie van de heren Miedema en De Jong wordt aangenomen met 22 tegen 10 stemmen. De Voorzitter: De motie van de heren Miedema en De Jong is aanvaard. B. en w. hoeven derhalve de brief aan het PGGM niet te versturen. De motie van de heer Van der Wal en mevrouw Van der Werf hoeft nu niet meer in stemming te worden gebracht. Ik neem aan dat het punt bouw Sint Jacobsstraat spoedig weer in de raad aan de orde komt. Punt 1. De Voorzitter: Dit punt luidt: Benoemen van een wethouder. Mevrouw Brandenburg—Sjoerdsma: Namens mijn fractie wil ik graag de heer Geerts kandidaat stel len voor deze functie. Mevrouw Van der Werf: Ik wil namens mijn fractie een korte stemverklaring afleggen. Toen wij in september 1978 de wethouders kozen die op basis van een programma deel zouden uitmaken van het col- legf van b. en w., hebben wij blanco gestemd omdat wij het collegeprogramma op grond van toen door ons c noemde criteria afwezen. Ik zal nu niet een uitvoerige beschouwing gaan houden over het colle- gebeleid en het collegeprogramma, dat doen wij vaak genoeg. De situatie is niet gewijzigd en wij wil len ook nu, op grond van louter politieke redenen - dus geen persoonlijke -, blanco stemmen. De heer Bijkersma: Bij het tot stand komen van het college in 1978 hebben wij naar voren gebracht dat het ons speet dat de verhouding 2-2-1 in het college werd verlaten. Toen aan de orde kwam iemand van de Partij van de Arbeid als vijfde wethouder in het college te benoemen, hebben wij dan ook een an der voorstel gedaan. Allereerst wil ik graag verklaren dat ons standpunt nu niets te maken heeft met enig per oonlijk oordeel over de door de Partij van de Arbeid gestelde kandidaat. Nadrukkelijk wil ik stellen dat wij ons in de persoon van de heer Geerts als wethouder van het college van de stad Leeuwarden wel kunnen vinden. Het spijt ons echter dat hij de vijfde wethouder is en niet bijvoorbeeld de vierde. Op grond van dit feit en van ons politieke standpunt dat de basis van het college niet breed genoeg is - wij vinden nog steeds dat de 2-2-1-verhoudingide juiste is -, zullen wij ons stembiljet blanco inleveren. Nogmaals, wij hebben niets tegen de heer Geerts. De hear Miedema: Wy si 11 e fan herte de kandidatuer fan de hear Geerts stypje. Tri je jier lyn binne wy mei de 2-2-1-ferhalding begun foar in perioade fan fjouwer jier. It is net om beliedsredenen of om't der in moasje fan unbetrousumens yntsjinne is dat de hear De Pree fuortgiet. It is gewoan in kwestje fan opfoiging. Us fraksje fynt it dan ek spitich dat sawol PAL as VVD net ree binne om harren stim ót te bringen yn dizze dochs gewoane opfolgingssitewaasje. evrouw De Jong: Ik wil mij volledig aansluiten bij de woorden van de heer Miedema. De Voorzitter: Ik constateer dat niemand meer een stemverklaring wil afleggen en daarom stel ik voor nu tot stemming over te gaan. Benoemd wordt de heer ir. C.G.H, Geerts met 24 stemmen (8 stemmen blanco). De heren Janssen en Sterk vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter: Mijnheer Geerts, aanvaardt u deze benoeming? De heer Geerts: Jawel, mijnheer de voorzitter.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 7