I Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 6 juli 1981. w RAADSVERGADERING van maandag, 6 juli 1981aanvang 14.00 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-S joerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising, drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijer- hof, A. Pronk, J. Schagen (vanaf 14.35 uur) en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, G.F. Eijgelaar (weth)D.E. Heere,H. Jansma, C. de Jong (tot 16.35 uur), W. Miedema, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VV de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bij kers ma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw J.E.M.T. Zondag-Demes (CDA) en de heer H. ten Hoeve (PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. [Secretarisde heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijns- aangr-legenheden, P. de Boer, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen, drs. A.J. Burger, ambt maar van de afdeling Financiën en Belastingen, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, S.P. van Hofwegen, ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, mrL.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onder wijs en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te b' liandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1 Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid mevrouw H.A. Munsterman- Schotsman. 2 2 Ontwerp-dekkingsplan 1982-1986. 272 8 3. Bijstelling begroting 1981273 55 4. Vaststelling van een Afvalstoffenverordening. 256 2 5. Subsidiëring activiteiten in de binnenstad. 247 5 6. Aanpassing gebouwencomplex Theeschenkeri j Prinsentuin. 251 6 Wijzigen: a. Verordening op de heffing en invordering van lesgeld voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden; b. Verordening Gemeentelijk Muziekinstituut. 258 6 Dii agendapunt wordt behandeld in het verslag van de avondvergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 1