6 7 dat de activiteiten zich dan in een zeer eenzijdige richting zouden ontwikkelen. Ik wil hiermee overi gens niet zeggen dat ik op een bepaald moment een straatfestival.(De heer Buising: Ik sprak van'een opzet, ongeveer gelijk aan die van het straatfestival. Ik heb helemaal niet beweerd dat ook inhoudelijk de activiteiten daaraan gelijk zouden moeten zijn en ik bedoelde dat ook niet te zeggen.) Ik ben blij met die verduidelijking, want dat had ik wel begrepen. Ik hoop dat het college ernaar wil streven om toch weer tot een overkoepelend orgaan te komen dat een aantal activiteiten in Leeuwarden zou kunnen ontwikkelen. De basis daarvoor zou ik op dit moment niet kunnen aangeven, maar wij zouden daarover eens met elkaar kunnen nadenken. Het is namelijk belangrijk voor Leeuwarden dat onze centrumpositie ook voor activiteiten blijft bestaan. Daardoor zal reclame voor Leeuwarden kunnen worden gemaakt en voor ons is dat van belang. De heer De Vries (weth.): Wij betreuren het met de heer Bijkersma en andere leden van de raad dat de Stichting Leeuwarden Leeft niet tot een zodanig homogene samenwerking kon komen, dat cultuur en commercie op een goede manier op elkaar afgestemd konden functioneren. Het heeft geen zin thans in te gaan op de voorgeschiedenis, want u hebt allen in de stukken kunnen lezen hoe het verloop is ge weest. Op dit moment resteert nog slechts de afwikkeling van de situatie en uit de reacties vanuit de raad hebben wij begrepen dat de raad zich daarin over het algemeen kan vinden, zij het dat de heer Buising ten aanzien van het volgend jaar voorbehouden heeft gemaakt, waarin ik hem op dit moment graag wil volgen. Er is een afspraak gemaakt met de centrumwinkeliers en met de Stichting Leeuwarden Leeft en thans kunnen wij tot verdere afwikkeling overgaan. De zorg en de pijn welke de heer Jansma demonstreerde in verband met Sinterklaas kunnen minder groot zijn, want een speciale verbindingsfunctionaris heeft ons meegedeeld dat Sint Nicolaas ook dit jaar komt en dat de centrumwinkeliers voor de financiële consequenties van dat gebeuren garant staan, Niets staat de burgemeester daarbij in de weg om een vlammende rede over de moeilijke financiële posi tie van Leeuwarden uit te spreken. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 6 (bijlage nr. 251). De Voorzitter: Bij dit voorstel gaat het om de aanpassing van het gebouwencomplex van de Thee- schenkerij in de Prinsentuin. De heer Van den Eist: Uit het voorstel blijkt dat de betreffende stichting nogal wat reserves heeft. Gelet op het feit dat wij leven in een tijd waarin wij behoorlijk moeten bezuinigen, vraag ik mij af of het niet verstandig is die in een of twee jaar af te bouwen. De heer De Vries (weth.): Behalve de gebouwen in de Prinsentuin valt onder deze stichting ook Za len Schaaf. Inderdaad lijkt de reserve vrij groot, maar op dit moment wordt daarop al een aanslag ge pleegd ten behoeve van deze investering. Bovendien liggen er nog heel wat onvervulde wensen waaraan hetgeen overblijft in de kortste keren zou moeten worden besteed. Van een verdere uitbouw van de re serves zal evenwel in de komende jaren in het geheel geen sprake zijn. Wij zullen ervoor zorgen dat een en ander op de juiste wijze in de verdere exploitatie wordt ingepast. De heer Van den Eist: De wethouder stelde dat deze reserves niet verder zullen worden uitgebouwd. Wij subsidiè'ren de betreffende instellingen op basis van goedgekeurde begrotingen en exploitatietekor ten. Met mijn opmerking bedoelde ik met name te zeggen dat de lijn die nu wordt voorgesteld, waarbij de reserves gedeeltelijk worden gebruikt ten behoeve van verwachte en onverwachte dingen, in versneld tempo zou moeten worden doorgezet. De wethouder zal dat vast wel willen toezeggen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 7 (bijlage nr. 258). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 8 (bijlage nr. 246). De Voorzitter: Bij dit agendapunt gaat het om het stichten van een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Arendstuinschooleen openbare MLK-school. De vorige vergadering is dit punt aangehouden, naar ik meen op verzoek van de heer Miedema. De hieromtrent ingekomen brieven maken mede onderwerp van discussie uit. Mevrouw Van Dijk—van Terwisga: Wij vinden de vervanging van deze honderd jaar oude Arendstuin school zeer noodzakelijk, vooral daar de school wordt bezocht door kinderen die extra zorg en per- jsoonsgaricht onderwijs nodig hebben. U schrijft dat het oude gebouw hiervoor onbruikbaar en onveilig is en niet op een geschikte plaats is gelegen. Wij stemmen daarom graag in met de stichting van een nieuw schoolgebouw in Aldlan. Het is voor de wijk jammer dat zij daardoor het trapveldje kwijt raakt, maar men kon ervan op de hoogte zijn dat dit op een gegeven moment zou gebeuren, gezien de bijzondere bestemming die daarop ligt. Uit een oogpunt van algemeen belang stemmen wij dan ook met de plannen in. De heer Van der Wal: Er blijken nogal wat misverstanden te zijn ontstaan rond de argumenten op gronJ waarvan op het onderhavige terrein in Aldlan vervanging van deze school zal moeten plaatsvin den De bebouwing is volgens de bestaande en tot voor kort nooit aangevochten plannen noodzakelijk om de exploitatie van het plan rond te krijgen. Het is indertijd moeilijk genoeg geweest om tot een sluitende exploitatie te komen. Ter herinnering wijs ik erop dat dit de eerste wijk is die praktisch voor honderd procent uit laagbouw bestaat en waarin dus veel particulier groen is te vinden. Het niet bebou wen van het terrein leidt tot een tekort van zo'n zes ton op het plan, welk bedrag uit het egalisatie fonds zou moeten worden gehaald. Wij zullen straks voorstellen enige gelden uit dit fonds voor stadsver nieuwing te gebruiken, omdat de andere fondsen voor de stadsvernieuwing danig in de knel dreigen te komen en wij aan stadsvernieuwing een zeer hoge prioriteit toekennen. Geplaatst voor de vraag welke wijken meer groen en speelgelegenheid nodig hebben, geven wij duidelijk de hoogste prioriteit aan de stadsvernieuwingswijken, die er in vergelijking met bijvoorbeeld Aldlan veel bekaaider af komen. In de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening noemde ik de Froskepolle als recreatiegebied in de buurt van Aid n, waarmee ik reageerde op de stelling van een wijkbewoner in de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening dat de oudere jeugd geen recreatiegebieden zou kunnen bereiken zonder drukke en gevaarlij ke verkeerswegen over te steken. De Froskepolle is echter vanuit Aldlan wel heel goed bereikbaar, mac het was geen moment mijn bedoeling ook vierjarige kleuters daarheen te sturen. Op grond van voornoemde argumenten zijn wij voor realisering van de school op het terrein in Ald lan, al beseffen wij heel goed dat het voor de wijk heel jammer is dat daardoor dat terrein als trap veldje zal verdwijnen. I.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 9 (bijlage nr. 270). Oe Voorzitter: Dit punt betreft het wijzigen van de gemeentebegroting (punten 8, 1 6 en 17) en van de begroting van het Woningbedrijf (punt 2). De heer Van den Eist: Doordat de behandeling hiervan werd uitgesteld, hebben wij de gelegenheid gehac in de Commissie voor de Financiën over de wijziging van punt 2 van de begroting van het Wo ningbedrijf te spreken. De daar aanwezige vertegenwoordiger van het college heeft de toezegging ge daan lat de bedrijfsreserves van het Woningbedrijf in het licht van de geplande personeelsuitbreiding, de re ovatieplannen voor Heechterp en de nieuwbouw nader zullen worden besproken in de Commissie voor de Financiën. Ik neem aan dat die toezegging namens het gehele college is gedaan. Ae Voorzitter: Bent u bang dat die toezegging teloor gaat in verband met de wisseling van de wacht? Je heer Ten Brug (weth.): Ik ben van plan nog even te blijven, mijnheer de voorzitter! (Gelach) k heb die toezegging niet alleen opgehangen aan de punten die de heer Van den Eist noemde en ik geloc dat dit juist is. We moeten dit los zien van de voortgang van deze plannen, die al lang in de molei zitten. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. L

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 4