1 56 lage leeftijd en het feit dat er te weinig agenten beschikbaar zijn voor de begeleiding. Er zal onzes inziens ten behoeve van dit punt op andere posten moeten worden bezuinigd, waarbij ik denk aan het inzetten van nog meer fietsen, het afbouwen van de Mobiele Eenheid, die toch alleen maar tot escala ties leidt, en bezuiniging op de B.B. Met betrekking tot de nutsbedrijven zijn wij tegen de voorgestelde verlaging van de storting in het fonds energiebesparing. Er moet dan maar minder in de risico-reserve worden gestort.Hetgeen u hebt opgenomen, hangt samen met de gekozen systematiek, maar die kan volgens ons beter worden gew i- zigd. Verder zijn wij tegen volgnummer 528/1 van cultuur, waarbij het gaat om het afvoeren van de reservering voor het filmhuis en voor wat betreft samenlevingsopbouw tegen volgnummer 576/1, da het afvoeren van het Servicebureau Democratische Planning betreft. De heer Ten Brug(weth.): Dit lijkt mij een stemverklaring, waarop ik niet behoef te reageren De Voorzitter: Dat lijkt mij een goede opmerking. Z.h.st. wórdt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat mevrouw J. van der Werf en de heer P. D. van der Wal wensen te worden geacht te hebben gestemd tegen volg nummer 24 van de sector algemeen beheer, volgnummer 74/1 van de sector openbare veiligheid, d- verlaging van de storting in het fonds energiebesparing, volgnummer 528/1 van de sector cultuur en volgnummer 576/1 van de sector samenlevingsopbouw. De Voorzitter sluit, om 23.35 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 13 juli 1981. RAADSVERGADERING van maandag, 13 juli 1981. Aanwezig 33 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen en G. Visscher-Bouwer en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising, drs. G.J. van den Eist, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, J. Knol (vanaf 20.20 uur), H. Meijerhof, A. Pronk, J. Schagen en G. de Vries (weth.). CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren T.A. Boelens, G.F. Eij- gelaar (weth.), D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema, mr. -H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heer J. de Beer. PAL mevrouw J. van der Werf. D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: mevrouw T. Wielinga-Graansma (PvdA) en de heren J.R. Bijkersma (VVD), H. ten Hoeve (PvdA! en P.D. van der Wal (PAL). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijns- aangetegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleids planning en Organisatie, en ir. P.H. van der Valk, directeur Bouw- en Woningtoezicht van de Dienst Stadsontwikkeling. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van afdeling IV van de raad, gehouden op 20 november 1980. 4 2. Mededelingen. 4 3. Aankoop diverse percelen. 291 5 4. Aankoop van een ten zuiden van de J.H. Knoopstraat gelegen perceel tuin grond. 277 5 5. Verkoop erfpachtsgrond. 279 5 6. Verkoop van in deelgebied IV van het bestemmingsplan Camminghaburen ge legen percelen bouwterrein aan Van der Werf's Bouwbemiddeling BV te St. Nicolaasga. 299 5 7 Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceel in dustrieterrein aan H. Zwager te Leeuwarden. 275 5 3 8. Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceel in dustrieterrein aan de Frico te Leeuwarden. 288 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 1