21. 26. punt 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15a. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. omschrijving Verkoop van een in het bestemmingsplan Wirdum-Marwerd gelegen perceel bouwterrein aan J. de Jong te Wytgaard. Terugkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceel industrieterrein van J. Bosma en Zonen BV te Leeuwarden. Het aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot ten oosten van en deels aan de weg genaamd "Oldegalileën" gelegen perceelsgedeel ten. Verordening regelende de welstandszorg. Vaststellen van een verordening tot wijziging van de Bouwverordening (achtste wijziging) en vaststellen van een Bouwregistratieverordening. Voorbereidingsbesluit voor het oostelijk gedeelte van het plangebied Lange Marktstraat-Noord. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voorde plangebieden Emmaplein (Oranjewi jk)Tesselschadestraat en Hemrik alsmede verlenging van het voorbereidingsbesluit voor het plangebied Blok huisplein. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor een perceel grond aan Camstraburen hoek Dirk Zeperweg te Leeuwar den. Vaststelling van het uitvoeringsplan voor het gebied Bagijnestraat. Vaststelling van het uitvoeringsplan voor het gebied Breedstraat e.o. Vernieuwen walmuren c.a. Voorstreek. Vernieuwen walmuur langs Oostersingel-Hoeksterend-Hoeksterpad. Herinrichting Tuinen-noordzijde. Restauratie/rehabilitatie van de panden Grote Hoogstraat 32 en 34. Extra gemeentelijk subsidie voor het (laten) maken van restauratie/rehabili tatieplannen voor woonhuis-monumenten. Toekenning en uitkering van schadevergoeding op grond van de Schadever goedingsverordening ter zake van het pand Lange Marktstraat 38. Woningbouwprogramma nieuwbouw en vernieuwbouw 1982 t/m 1984. Verlenen financiële medewerking aan de bouw van 41 woningen aan de Speelmansstraat/Bontepapesteeg in opdracht van de Woningstichting Patri monium. Garanderen van een geldlening ten behoeve van de bouw van 68 premie-A- huurwoningen in Camminghaburen (deelplan II) en 17 premie-A-huurwonin- gen aan het Mariahof van de Woningbouwvereniging Beter Wonen. bijlage blz. punt 27. 274 5 276 5 28. 297 5 29. 292 5 278 6 30. 318 31. 32. 315 i 33. 34. 323 7 35. 294 7 285 8 36. 309 9 37. 302 9 38. 301 9 39. 316 9 40. 307 9 41. 306 9 42. CO O 00 304 10 43. 44. 286 10 45. FrFTT tt» !.'c. "»>- omschrijving bijlage blz. Het aangaan van een overeenkomst tot verkoop en koop en tot aanneming van werk met betrekking tot een tweetal in het ontwerp-bestemmingsplan Cambuur gelegen percelen grond en de daarop in aanbouw zijnde c.q. ge bouwde opstallen met de vereniging Leeuwarder Tehuis voor Dakloozen Practische Hulp, gevestigd te Leeuwarden. Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor de verbetering van 132 gemeen tewoningen in de wijk Wielenpolle. Beschikbaar stellen van een krediet voor de ontsplitsing van een zestal du- plexwoningen tot drie eengezinswoningen van het complex 15 van het Ge meentelijk Woningbedrijf. Verstrekking huursubsidie door middel van bevoorschotting door de gemeen te. Wijziging directiestructuur Dienst voor de Gezondheidszorg. Herschikking middelen en menskracht in de sector samenlevingsopbouw voor het jaar 1981 Verbetering van het pand Zuidergrachtswal 16 ten behoeve van het centrum voor buitenlanders Selam. Subsidiëring Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog. Subsidieverzoek van het Roze Front regio noord in de kosten van een ten toonstelling. Uitbreiding personeelsformatie van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Uitbreiding huisvestingsruimte van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Kwijtschelding vordering. Subsidieverzoek van het Provinciaal Overlegorgaan Gehandicapten-organi saties Friesland voor een eenmalige bijdrage over 1981 en een jaarlijks sub sidie met ingang van 1982. Goedkeuring begroting 1981 van de Vereniging Openbare Bibliotheek Leeu warden. Inschakelen Twijnstra en Gudde NV bij de stadsverwarming. Beschikbaarstelling van een gebouw voor het kleuteronderwijs en het ruilen van gebouwen ten behoeve van het lager onderwijs van de Vereniging ter bevordering van schoolonderwijs naar de leer der Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Leeuwarden. Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967. Vaststellen exploitatievergoedingen over 1976 aan de besturen van de bij zondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs en enkele verrekeningen over 1975. Vaststellen exploitatievergoedingen over 1977 aan de besturen van de bij zondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs. 319 287 305 303 314 300 310 317 295 290 289 313 293 296 322 298 280 282 281 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 13 14 14 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 2